Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529816 nr. 47

29 816
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

nr. 47
VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN M. LAUFER TE ZEIST BETREFFENDE DE ZIEKENFONDSPREMIE VOOR ZELFSTANDIGEN

Vastgesteld 23 juni 2005

De commissie2, gelet op de door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat zij, sinds zij met ingang van het jaar 2000 als zogenoemde kleine zelfstandige is verzekerd krachtens de Ziekenfondswet, een aanmerkelijk hogere premie moet betalen dan voorheen,

dat als gevolg van de belastingherziening die met ingang van 1 januari 2001 van kracht is geworden, de premie ziekenfondswet wordt geheven over het belastbare werk en woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2), en sparen en beleggen (box 3), hetgeen in individuele gevallen een nadelig inkomenseffect kan hebben zoals een hogere premie ziekenfondswet,

dat dit gevolg door de wetgever is onderkend en aanvaard,

dat dit gevolg in het geval van adressante overigens alleen is opgetreden in de jaren 2001 en 2002;

van oordeel,

dat er voor de Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te treden,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Mosterd

De griffier van de commissie,

Van Dijk


XNoot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

XNoot
2

De commissie bestaat uit de leden: Kalsbeek (PvdA), Tichelaar (PvdA), De Wit (SP), Van Gent (GL), Van der Staaij (SGP), Mosterd (CDA) (Voorzitter), Van Fessem (CDA), Kraneveldt (LPF) en Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en de plaatsvervangende leden Tonkens (GroenLinks), Slob (Christen Unie), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Vietsch (CDA), Varela (LPF) en Van Miltenburg (VVD).