Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529805 nr. 8

29 805
Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken

nr. 8
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 februari 2005

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel M, komt te luiden:

M

Artikel 588 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid, onderdeel a, komt als volgt te luiden:

a. aan hem wie in Nederland in verband met de strafzaak waarop de uit te reiken gerechtelijke mededeling betrekking heeft rechtens zijn vrijheid is ontnomen en aan hem wie in Nederland in andere bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen rechtens zijn vrijheid is ontnomen: in persoon;.

b. Het derde lid, onderdeel c, laatste volzin, komt te luiden:

Het openbaar ministerie zendt alsdan een afschrift van de mededeling onverwijld toe aan dat adres, van welk feit aantekening wordt gedaan op de akte van uitreiking, bedoeld in artikel 589.

B

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, dat luidt:

A0

In artikel 55b, vijfde lid, en artikel 273, eerste lid, vervalt telkens het woord «gemeentelijke».

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat twee aanvullende wijzigingen van technische aard.

Onder A wordt een wijziging van het derde lid, onderdeel c, laatste volzin, van artikel 588 voorgesteld. Dit betreft een kleine stroomlijning van het proces van betekening, met name in die situatie dat de uitreiking op het in de gerechtelijke mededeling vermelde adres niet is gelukt en uit een adresverificatie blijkt dat de geadresseerde op de dag van aanbieding en ten minste vijf dagen daarna op dat adres als ingezetene in de GBA was ingeschreven. Artikel 588, derde lid, onderdeel c, schrijft voor dat in die situatie de mededeling wordt uitgereikt aan de griffier en dat de griffier vervolgens de mededeling als gewone brief over de post zendt aan het GBA-adres. Het is praktisch om deze laatste handeling voortaan op te dragen aan het openbaar ministerie. Dit sluit ook goed aan bij de taak die het OM ingevolge het nieuwe artikel 588a heeft om een afschrift van de dagvaaring of oproeping aan een ander door de verdachte opgegeven adres te zenden.

De formulering is aangepast aan de nieuwe terminologie zoals voorgesteld in artikel 585, derde lid.

Onder B bevat een terminologische correctie. In de artikelen 55b en 273 Sv kan het woord «gemeentelijke» voor «basisadministratie persoonsgegevens» worden geschrapt, in lijn met de terminologie zoals die elders in het wetboek (onder andere artikel 588) wordt gebezigd.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner