Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429801 nr. 1

29 801
Trendnota Arbeidszaken Overheid 2005

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's Gravenhage, 21 september 2004

Als coördinerende ministers voor arbeidsvoorwaardenbeleid en bestuurlijke vernieuwing bij de overheid, bieden wij u hierbij de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2005 aan, behorend bij het hoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Rijksbegroting 2005.

De Trendnota Arbeidszaken Overheid geeft jaarlijks een samenhangend beeld van de ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden, sociale regelingen, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarktpositie in de publieke sector in het algemeen en in de overheidssectoren in het bijzonder. De Trendnota voorziet daarmee in een informatielacune die is ontstaan bij de totstandkoming van het sectorenmodel.

De Trendnota Arbeidszaken Overheid 2005 benadrukt de noodzaak van kostenbeheersing en verhoging van participatie en productiviteit. Tevens wordt aandacht besteed aan de vergrijzing bij de wervingspositie van de openbare sector en aan een internationale vergelijking van publieke prestaties.

Dit jaar heeft, zoals aangekondigd in de BZK-begroting 2004, een evaluatie over de Trendnota Arbeidszaken Overheid plaatsgevonden, waarbij Tweede Kamerleden, sectorwerkgevers, sectorwerknemers en wetenschappers zijn geïnterviewd.

Uit de evaluatie blijkt dat de Trendnota door alle doelgroepen informatief, beleidsrelevant en nuttig wordt gevonden en dat de Trendnota veelal als naslagwerk en als achtergrondinformatie bij discussies en overleggen wordt gebruikt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th. C. de Graaf