Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529800-XII nr. 30

29 800 XII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005

nr. 30
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DIJKSMA

Voorgesteld 24 november 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het bedrijfsleven en lokale overheden zeer weinig gebruikmaken van de bestaande mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement via de verruimde reikwijdte van de Wet Milieubeheer;

overwegende, dat gemeenten vaak afzien van toepassing van de mogelijkheden uit angst voor een concurrentienadeel ten opzichte van andere gemeenten;

overwegende, dat gemeenten onvoldoende sancties achter de hand hebben om bedrijven tot mobiliteitsmanagement te bewegen;

overwegende, dat de zeer grote investeringen in onderhoud en aanleg van infrastructuur rechtvaardigen dat van lokale overheden mag worden verwacht bedrijven te bewegen tot mobiliteitsmanagement, opdat de infrastructuur zo goed mogelijk wordt benut;

overwegende, dat het wenselijk is dat ook bedrijven waar veel personeel werkt, maar die thans niet vallen onder de Wet Milieubeheer, tot mobiliteitsmanagement worden aangezet;

verzoekt de regering voorstellen te ontwikkelen om de toepassing van de Wet Milieubeheer ten behoeve van mobiliteitsmanagement van haar vrijblijvendheid te ontdoen en aan te scherpen, en een level playing field te creëren voor gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Dijksma