Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529800-III nr. 17

29 800 III
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2005

nr. 17
GEWIJZIGDE1 MOTIE VAN HET LID KALSBEEK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 25 januari 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Koninklijk Huis archief een particulier archief is, waarop de Archiefwet niet van toepassing is;

overwegende, dat alle stukken die voortvloeien uit de uitoefening van de functie van het staatshoofd horen te berusten bij het Kabinet van de Koningin, dan wel, na enige tijd, in het Nationaal Archief;

voorts overwegende, dat desondanks een aantal stukken die de uitoefening van de functie van het staatshoofd – tenminste mede – betreffen worden bewaard in het Koninklijk Huisarchief (bijvoorbeeld het eindrapport van de commissie van drie inzake de Hofmansaffaire en brieven van koningin Juliana en prins Bernhard aan president Kennedy over de kwestie-Nieuw-Guinea) en dat er geen objectieve criteria bestaan voor de vraag wie toegang heeft tot deze stukken;

verzoekt het kabinet alle stukken die (mede) betrekking hebben op de uitoefening van de functie van het staatshoofd net als andere overheidsarchieven over te brengen naar het Nationaal Archief, zodat ook op deze stukken de Archiefwet van toepassing is, en dit beleid ook in de toekomst te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kalsbeek


XNoot
1

I.v.m wijziging in het dictum.