29 800 B
Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2005

nr. 14
BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden

Den Haag, 9 maart 2005

Namens het Presidium leg ik het verzoek van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 25 februari 2005 (zie bijlage) aan u voor om conform artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges aan de Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV) advies te vragen over:

• de effecten van de hertaxatie in het kader van de Wet waardering onroerende zaken op de herverdeling van het Gemeentefonds,

• en over de problematiek van de slechte bodemgesteldheid in verband met de verdeelmaatstaf van het Gemeentefonds, en om de RFV te vragen deze adviezen vóór het a.s. zomerreces aan de Kamer aan te bieden zodat deze adviezen kunnen worden betrokken bij de behandeling van de begroting voor 2006.

Ik verzoek u hiermee in te stemmen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

F. W. Weisglas

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

J. E. Biesheuvel-Vermeijden

BIJLAGE

Den Haag, 25 februari 2005

Aan het Presidium

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in haar procedurevergadering van 24 februari 2005 het verzoek van de heer Van Beek besproken om advies aan de Raad voor de Financiële Verhoudingen te vragen over twee onderwerpen.

De commissie heeft besloten met dit verzoek in te stemmen. Zij stelt u voor ingevolge artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges de Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV) te verzoeken de Kamer te adviseren over de effecten van de hertaxatie in het kader van de Wet waardering onroerende zaken op de herverdeling Gemeentefonds en over de problematiek van de slechte bodemgesteldheid in verband met de verdeelmaatstaf van het Gemeentefonds. Zij stelt u ook voor om de RFV te vragen deze adviezen voor het a.s. zomerreces aan de Kamer aan te bieden zodat deze adviezen kunnen worden betrokken bij de behandeling van de begroting voor 2006.

De voorzitter van de commissie,

Noorman-den Uyl

De griffier van de commissie,

De Gier

Naar boven