Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529767 nr. 16

29 767
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 9 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel L, wordt «€ 43» vervangen door: € 38.

II

In artikel II wordt na onderdeel Da ingevoegd:

E. Het in artikel 8.10, tweede lid, genoemde bedrag wordt verlaagd met € 3.

III

In artikel III wordt na onderdeel C ingevoegd:

D. Het in artikel 8.10, tweede lid, genoemde bedrag wordt verhoogd met € 3.

IV

Na artikel III worden twee artikelen ingevoegd:

ARTIKEL IIIA

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2008 als volgt gewijzigd:

Het in artikel 8.10, tweede lid, genoemde bedrag wordt verhoogd met € 3.

ARTIKEL IIIB

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2009 als volgt gewijzigd:

Het in artikel 8.10, tweede lid, genoemde bedrag wordt verhoogd met € 2.

V

In artikel IV, onderdeel E, wordt «€ 43» vervangen door: € 38.

VI

In artikel IVa wordt na onderdeel B ingevoegd:

C. Het in artikel 22, tweede lid, genoemde bedrag wordt verlaagd met € 3.

VII

Na artikel IVa worden drie artikelen ingevoegd:

ARTIKEL IVB

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2007 als volgt gewijzigd:

Het in artikel 22, tweede lid, genoemde bedrag wordt verhoogd met € 3.

ARTIKEL IVC

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2008 als volgt gewijzigd:

Het in artikel 22, tweede lid, genoemde bedrag wordt verhoogd met € 3.

ARTIKEL IVD

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2009 als volgt gewijzigd:

Het in artikel 22, tweede lid, genoemde bedrag wordt verhoogd met € 2.

VIII

Artikel XVII, onderdeel B, komt te luiden:

B. Artikel 24 komt te luiden:

Artikel 24

1. Voor een bestelauto bedraagt de belasting:

bij een eigen massa in kilogrammen vanover een tijdvak van drie maandenvermeerderd metper 100 kg eigen massa boven
500 of minder€ 12,07  
600€ 16,35  
700€ 20,77  
800€ 27,12  
900€ 36,08  
1000€ 45,78  
1100 tot en met 2700€ 55,48€ 6,001 100 kg
2800 tot en met 3200€ 156,85€ 3,302 800 kg
3300 en meer€ 172,68€ 2,553 300 kg

2. De belasting voor een bestelauto die is bestemd om te worden aangedreven door een kracht die niet uitsluitend wordt ontleend aan benzine wordt verhoogd met een brandstoftoeslag. De brandstoftoeslag bedraagt bij een aandrijving door een kracht die:

a. wordt ontleend aan dieselolie:

€ 11,50 bij een eigen massa van 500 kg of minder;

€ 13,61 bij een eigen massa van 600 kg;

€ 15,71 bij een eigen massa van 700 kg;

€ 17,86 bij een eigen massa van 800 kg;

€ 20,91 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 2,26 per 100 kg eigen massa boven 900 kg.

b. niet uitsluitend wordt ontleend aan benzine of dieselolie

€ 13,49 bij een eigen massa van 500 kg of minder;

€ 16,17 bij een eigen massa van 600 kg;

€ 18,85 bij een eigen massa van 700 kg;

€ 21,53 bij een eigen massa van 800 kg;

€ 23,51 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd

met € 2,49 per 100 kg eigen massa boven 900 kg.

3. Artikel 23, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. In afwijking in zoverre van dat derde lid en van het tweede lid van dit artikel bedraagt de bedoelde brandstoftoeslag: nihil bij een eigen massa van 800 kg of minder en € 2,56 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 2,56 per 100 kg eigen massa boven 900 kg.

IX

Na artikel XVII worden drie artikelen ingevoegd luidende:

ARTIKEL XVIIA

Artikel 24 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting komt te luiden:

Artikel 24

1. Voor een bestelauto bedraagt de belasting:

bij een eigen massa in kilogrammen vanover een tijdvak van drie maandenvermeerderd metper 100 kg eigen massa boven
500 of minder€ 12,07  
600€ 16,35  
700€ 20,77  
800€ 27,12  
900€ 36,08  
1000€ 45,78  
1100 tot en met 2700€ 55,48€ 7,251 100 kg
2800 tot en met 3200€ 178,03€ 5,452 800 kg
3300 en meer€ 203,89€ 3,953 300 kg

2. De belasting voor een bestelauto die is bestemd om te worden aangedreven door een kracht die niet uitsluitend wordt ontleend aan benzine wordt verhoogd met een brandstoftoeslag. De brandstoftoeslag bedraagt bij een aandrijving door een kracht die:

a. wordt ontleend aan dieselolie:

€ 22,99 bij een eigen massa van 500 kg of minder;

€ 27,22 bij een eigen massa van 600 kg;

€ 31,43 bij een eigen massa van 700 kg;

€ 35,73 bij een eigen massa van 800 kg;

€ 41,82 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 4,53 per 100 kg eigen massa boven 900 kg.

b. niet uitsluitend wordt ontleend aan benzine of dieselolie

€ 26,98 bij een eigen massa van 500 kg of minder;

€ 32,33 bij een eigen massa van 600 kg;

€ 37,69 bij een eigen massa van 700 kg;

€ 43,05 bij een eigen massa van 800 kg;

€ 47,02 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 4,98 per 100 kg eigen massa boven 900 kg.

3. Artikel 23, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. In afwijking in zoverre van dat derde lid en van het tweede lid van dit artikel bedraagt de bedoelde brandstoftoeslag: nihil bij een eigen massa van 800 kg of minder en € 5,11 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 5,11 per 100 kg eigen massa boven 900 kg.

ARTIKEL XVIIB

Artikel 24 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting komt te luiden:

Artikel 24

1. Voor een bestelauto bedraagt de belasting:

bij een eigen massa in kilogrammen vanover een tijdvak van drie maandenvermeerderd metper 100 kg eigen massa boven
500 of minder€ 12,07  
600€ 16,35  
700€ 20,77  
800€ 27,12  
900€ 36,08  
1000€ 45,78  
1100 tot en met 2700€ 55,48€ 8,501 100 kg
2800 tot en met 3200€ 199,21€ 7,602 800 kg
3300 en meer€ 235,10€ 5,353 300 kg

2. De belasting voor een bestelauto die is bestemd om te worden aangedreven door een kracht die niet uitsluitend wordt ontleend aan benzine wordt verhoogd met een brandstoftoeslag. De brandstoftoeslag bedraagt bij een aandrijving door een kracht die:

a. wordt ontleend aan dieselolie:

€ 34,49 bij een eigen massa van 500 kg of minder;

€ 40,82 bij een eigen massa van 600 kg;

€ 47,14 bij een eigen massa van 700 kg;

€ 53,59 bij een eigen massa van 800 kg;

€ 62,73 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 6,79 per 100 kg eigen massa boven 900 kg.

b. niet uitsluitend wordt ontleend aan benzine of dieselolie

€ 40,47 bij een eigen massa van 500 kg of minder;

€ 48,50 bij een eigen massa van 600 kg;

€ 56,54 bij een eigen massa van 700 kg;

€ 64,58 bij een eigen massa van 800 kg;

€ 70,53 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 7,48 per 100 kg eigen massa boven 900 kg.

3. Artikel 23, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. In afwijking in zoverre van dat derde lid en van het tweede lid van dit artikel bedraagt de bedoelde brandstoftoeslag: nihil bij een eigen massa van 800 kg of minder en € 7,67 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 7,67 per 100 kg eigen massa boven 900 kg.

ARTIKEL XVIIC

Artikel 24 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting komt te luiden:

Artikel 24

Op de belasting die wordt geheven voor een bestelauto is artikel 23 van overeenkomstige toepassing.

X

In artikel XXVIII wordt «de artikelen XVIa, onderdeel A en XVII, onderdeel B» vervangen door: de artikelen XVIa, onderdeel A, XVII, onderdeel B, XVIIa, XVIIb en XVIIc.

XI

Na artikel XXVIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIIIA

De artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn bij het begin van de kalenderjaren 2006 en 2007 van overeenkomstige toepassing op de in artikel XVIIa en XVIIb vermelde bedragen.

XII

Aan artikel XXXIII wordt een lid toegevoegd, luidende:

11. In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen XVIIa, XVIIb en XVIIc in werking onderscheidenlijk één, twee en drie jaar na het tijdstip waarop artikel XVII in werking treedt.

Toelichting

Particulieren met een bestelauto met grijs kenteken, zijn in deze positie jarenlang erkend. Nu worden zij geconfronteerd met een voor hen onverwachte wijziging die voor hen een sterk nadeel oplevert. Het is billijk dit nadeel geleidelijk over een periode van vier jaar te effectueren.

Het onderhavige amendement voorziet daarom voor de bestelauto van de particulier in een stapsgewijze verhoging van de motorrijtuigenbelasting naar het niveau van de personenauto. De eerste verhoging vindt plaats op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip (waarschijnlijk medio 2005). De tweede, de derde en de vierde (laatste) stap telkens één jaar later, waarschijnlijk dus medio 2006, medio 2007 en medio 2008.

Uit overweging van solidariteit wordt de dekking van het amendement gevonden in een tijdelijke, lichte verlaging van de voorziene verhoging van de algemene heffingskorting in de loon- en inkomstenbelasting voor de jaren 2005 tot en met 2008.

De budgettaire derving als gevolg van deze overgangsregeling bedraagt in € mln:

Jaar20052006200720082009
Derving56935518

Op 1 januari 2005 treedt ingevolge het Belastingplan 2005 een verhoogd tarief van de motorrijtuigenbelasting voor de bestelauto in werking. Dit nieuwe tarief is opgenomen in artikel XVIa van het belastingplan. Dit tarief vormt de basis voor de gefaseerde verdere verhoging. Dit tarief wordt stapsgewijs verhoogd naar het tariefniveau zoals dat geldt voor de benzinepersonenauto. Deze bedragen vormen de zogenoemde hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast worden stapsgewijs de brandstoftoeslagen geïntroduceerd zoals die gaan gelden voor diesel- en LPG-bestelauto's. Deze toeslagen worden met ingang van (waarschijnlijk) medio 2005 voor een kwart van toepassing, per medio 2006 voor de helft, per medio 2007 voor driekwart en per medio 2008 volledig. Voor de gemiddelde bestelauto van 1500 kg (dieseluitvoering, want dat is de meest voorkomende) ontstaat daardoor de hierna opgenomen gefaseerde invoering naar het motorrijtuigenbelastingtarief voor de personenauto. Het gaat daarbij telkens om het tarief per jaar.

Verloop stapsgewijze invoering personenautotarief motorrijtuigenbelasting (dieselbestelauto)

Gewicht/tarief1 januari 2005medio 2005medio 2006medio 2007medio 2008
1500 kg€ 269,76€ 455,80€ 613,93€ 771,81€ 929,12

De hiervoor genoemde stapsgewijze verhoging van het tarief van de motorrijtuigenbelasting wordt in het onderhavige amendement gerealiseerd door een wijziging van artikel XVII, onderdeel B en de opname van een drietal nieuwe artikelen XVIIa, XVIIb en XVIIc. De inwerkingtreding van artikel XVII (bij koninklijk besluit) is voorzien in artikel XXXIII, tiende lid. De inwerkingtreding van de artikelen XVIIa, XVIIb en XVIIc is geregeld in het nieuw opgenomen elfde lid van artikel XXXIII.

In artikel XXVIII van het Belastingplan 2005 is ten aanzien van de verhogingen van de motorrijtuigenbelasting bepaald dat de belasting die is betaald over tijdvakken die lopen op het tijdstip van inwerkingtreding van de verhogingen, wordt geëerbiedigd. Het tijdvak van de motorrijtuigenbelasting is steeds drie maanden. Daarom geldt – voor zowel degenen die betalen per kwartaal als degenen die betalen per jaar – dat de onderhavige verhogingen van de motorrijtuigenbelasting effectief worden vanaf de aanvang van het eerste tijdvak (van derhalve drie maanden) dat begint na de datum van inwerkingtreding. Deze bepaling is door een wijziging van artikel XXVIII eveneens van toepassing op de in dit amendement voorziene stapsgewijze verhogingen.

Tot slot is voorzien in een indexatie van de bedragen opgenomen in de artikelen XVIIa en XVIIb . De bedragen die ingevolge dit amendement van toepassing worden per medio 2005 zijn reeds geïndexeerd. Doordat de tarieven voor de bestelauto die per medio 2008 in werking treden rechtstreeks zijn gekoppeld aan de tarieven van de personenauto en deze tarieven op grond van artikel 84a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1992 al elk jaar worden geïndexeerd, zijn ook de tarieven voor de bestelauto's automatisch geïndexeerd. De tarieven die per medio 2006 en 2007 in werking treden zouden zonder nadere bepaling niet worden geïndexeerd. Om daar alsnog in te voorzien, is een daartoe strekkende bepaling opgenomen in het nieuwe artikel XXVIIIa.

Van der Vlies