Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529767 nr. 15

29 767
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID ROUVOET

Ontvangen 8 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XXVIII komt te luiden:

ARTIKEL XXVIII

Voor een bestelauto waarvoor motorrijtuigenbelasting is voldaan over een tijdvak waarvan een gedeelte ligt na het tijdstip van inwerkingtreding van de verhoging van de motorrijtuigenbelasting ingevolge artikel XVIa, onderdeel A, is deze verhoging van toepassing met ingang van het eerstvolgende tijdvak.

II

Na artikel XXVIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIIIA

Artikel XVII, onderdeel B, is niet van toepassing op bestelauto's waarvan het kenteken is tenaamgesteld voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit onderdeel en de tenaamstelling van het kenteken na dat tijdstip niet is gewijzigd.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe de verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto's van particulieren naar het niveau van de personenauto, voor het bestaande bestelautopark pas van toepassing te doen worden op het moment dat de bestelauto overgaat in andere handen (als de tenaamstelling van het kenteken wijzigt). Deze overgangsregeling is opgenomen in het nieuwe artikel XXVIIIa. Als gevolg hiervan heeft de verwijzing in artikel XXVIII naar artikel XVII, onderdeel B, haar belang verloren. Dit amendement leidt ten opzichte van het Belastingplan 2005 tot een budgettaire derving (in miljoenen euro) overeenkomstig de hierna opgenomen tabel:

Jaar200520062007200820092 0102 011
Derving– 65– 115– 85– 55– 25– 10

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de introductie van een bonus/malus-systeem in de BPM (aanschafbelasting) voor personenauto's, waarmee de BPM wordt gedifferentieerd naar CO2-uitstoot.

Rouvoet