Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529767 nr. 10

29 767
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 27 oktober 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel M, wordt als volgt gewijzigd:

A. In de aanhef vervalt: , tweede lid,.

B. In punt 1 wordt «Het in onderdeel a genoemde bedrag» vervangen door: Het in het tweede lid, onderdeel a, genoemde bedrag.

C. In punt 2 wordt «Het in onderdeel b genoemde bedrag» vervangen door: Het in het tweede lid, onderdeel b, genoemde bedrag.

D. Toegevoegd wordt een nieuw punt, luidende:

3. Het in het derde lid genoemde bedrag wordt verhoogd met € 550.

II

Artikel XXXIa vervalt.

Toelichting

Het is bekend dat grote gezinnen te maken hebben met diverse beleidsmaatregelen die sterk drukken op het gezinsinkomen. Dit amendement beoogt hen substantieel tegemoet te komen in hun inkomenspositie. De dekking wordt onder meer gevonden door het geheel of gedeeltelijk terugdraaien van enkele maatregelen uit de motie-Verhagen c.s. (29 800, nr. 4) om op deze manier te komen tot een betere prioriteitstelling. Deze amendering is reeds aangekondigd bij de Algemene Politieke en Financiële Beschouwingen.

Dit amendement strekt ertoe het bedrag van de verhoging met € 64 (bedrag 2004) van de aanvullende kinderkorting voor gezinnen met drie of meer kinderen te vermeerderen met € 550. Deze vermeerdering wordt aangebracht nadat het bedrag van € 64 met ingang van 1 januari 2005 is bijgesteld vanwege inflatie tot € 65. Bij aanvaarding van dit amendement bedraagt de verhoging derhalve € 615.

Dit amendement leidt tot een derving van € 50 mln. Ter dekking hiervan is een aantal bijstellingen noodzakelijk. Allereerst wordt in het kader van het Belastingplan de filminvesteringsaftrek en willekeurige afschrijving film per 1 januari 2005 beëindigd (zie amendement 29 800 XIB, nr. 8). Dit levert naar verwachting een budgettaire opbrengst op van € 20 mln per jaar. De andere aanpassingen worden aangebracht in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als gevolg van de motie-Verhagen c.s. opgenomen verhoging van de uitgaven voor cultuur worden verlaagd met een bedrag van € 10 mln (zie amendement 29 800 VIII, nr. 19); de uitgaven voor de post tussenschoolse opvang worden verlaagd met een bedrag van € 6 mln (zie amendement 29 800 VIII, nr. 20). Het restant van de dekking ad € 14 mln komt uit een verlaging van de uitgavenpost topsport in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (zie amendement 29 800 XVI, nr. 24).

Van der Vlies