Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529764 nr. 17

29 764
Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 19 januari 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

A. In het tweede lid wordt «Bij regeling van Onze Minister» vervangen door: Bij algemene maatregel van bestuur.

B. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidend:

5. Een krachtens het tweede lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp/de inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de Kamer de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over welke omstandigheden en wijzigingen reden zijn tot wijziging van bevoorschotting.

Noorman-den Uyl