Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529764 nr. 11

29 764
Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS

Ontvangen 19 januari 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 38 worden, onder vernummering van het tweede en derde lid tot vierde en vijfde lid, twee nieuwe leden ingevoegd, luidende:

2. De gegevens en inlichtingen worden verstrekt binnen een door de Belastingdienst/Toeslagen te stellen termijn.

3. Indien de gevraagde gegevens of inlichtingen niet op tijd zijn verstrekt, maant de Belastingdienst/Toeslagen aan onder het stellen van een nadere termijn om alsnog de gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken.

II

Na artikel 40 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 40a Boete bij niet en niet tijdige informatieverstrekking door derden

1. Indien een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen natuurlijke persoon, maat- of vennootschap, vereniging of andere rechtspersoon, instelling of dienst als bedoeld in artikel 38, eerste lid, op grond van artikel 38 gehouden is tot het verstrekken van gegevens en inlichtingen, deze niet dan wel niet binnen de ingevolge artikel 38, tweede en derde lid gestelde termijn verstrekt, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de Belastingdienst/Toeslagen hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 2500 kan opleggen.

2. Bij het opleggen van een bestuurlijke boete zijn de artikelen 67g, eerste tot en met derde lid, 67i, 67j, 67l, 67m, 67o en 67p van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing.

3. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt vijf kalenderjaren na de dag waarop de in artikel 38, tweede en derde lid, gestelde termijnen zijn verstreken.

Toelichting

Dit amendement regelt de mogelijkheid van het opleggen van een bestuurlijke boete aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon anders dan een bestuursorgaan, die gehouden zijn gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst/Toeslagen. Hiermee wordt in de AWIR de boetebepaling opgenomen, die de Wet kinderopvang al kent voor het niet of niet tijdig voldoen aan de informatieplicht door derden. Aangesloten wordt bij de algemene inlichtingenverplichting voor deze derden die in artikel 38 is geregeld.

Weekers