29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 536 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2019

Bijgaand bied ik u de openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 51 aan, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)1. Het DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de factoren die het meest bepalend zijn.

De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar. Daarbij moet vooral worden gedacht aan een aanslag van eenlingen of kleine groepen vanuit een jihadistisch motief of uit een andere extremistische hoek. Wel laat DTN 51 zien dat de trend dat zich minder aanslagen voordoen in West-Europa doorzet. De acute dreiging van ISIS is afgezwakt, maar ISIS en al Qa’ida houden de intentie om aanslagen in westerse landen te plegen. Het dreigingsniveau gaat van niveau 4 naar 3, op een schaal van 5.

Het geschetste dreigingsbeeld in DTN 51 noopt tot blijvende alertheid en onverminderde inzet op de integrale aanpak van terrorisme2. Daarbij wordt naar aanleiding van actuele dreigingsinformatie doorlopend bezien of binnen deze aanpak accenten verlegd moeten worden. Het langdurige karakter van de terroristische dreiging vergt borging van de aanpak door structurele samenwerking tussen alle betrokken organisaties met als doel om (nieuwe) dreigingen tijdig te onderkennen, nieuwe aanwas voor terroristische groeperingen te voorkomen, en het aanzetten tot of plegen van terroristisch of extremistisch geweld tegen te gaan.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 754, nr. 436

Naar boven