29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 390 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2016

Bijgaand bied ik u de openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 42 aan1, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de factoren die daartoe aanleiding geven.

Het DTN42 schetst een dreigingsbeeld dat vraagt om voortdurende alertheid en een lerend vermogen van alle betrokken organisaties. De door ISIS aangestuurde aanslagen in Parijs en de aanslagen in Brussel laten op indringende wijze de aard en omvang zien van de huidige terroristische dreiging tegen Europa. Aanslagen als deze kunnen op korte termijn opnieuw plaatsvinden. Ook in Nederland.

Het is van groot belang dat wij onszelf toestaan te reflecteren op de aanpak bij ontwikkelingen in de dreiging, bij elk incident en bij elke aanslag.

Deze reflectie vindt ook plaats op basis van het dreigingsbeeld zoals verwoord in het DTN42. Er wordt onder andere bekeken of aanscherping van de aanpak binnen bijvoorbeeld het operationele domein nodig is, in aanvulling op wat nu al dagelijks gebeurt. Hierbij blijven de hoofdlijnen van het huidige beleid intact.

Op de voortgang van het beleid zoals vervat in het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme wordt ingegaan in de zesde voortgangsrapportage van het actieprogramma die tegelijk met dit DTN aan uw Kamer wordt aangeboden.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven