29 752 Modernisering van het ondernemingsrecht

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2018

De wet van 1 januari 2013 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête (Stb. 2012, nr. 274) bepaalt dat deze wet binnen drie jaar na haar inwerkingtreding wordt geëvalueerd. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitkomsten zijn bij deze brief gevoegd1.

Ik waardeer de inspanningen die de onderzoekers hebben verricht en de grondigheid waarmee zij de evaluatie hebben uitgevoerd. Later dit jaar zult u worden bericht over de voortgang van de modernisering van het ondernemingsrecht, die mijn ambtsvoorganger heeft aangekondigd (Nota voortgang modernisering ondernemingsrecht, Kamerstuk 29 752, nr. 2). Daarin zullen de uitkomsten van dit onderzoek inhoudelijk worden besproken.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven