29 717 Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2010

Mede namens mijn collega’s van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bied ik u de landelijke rapportage Midterm Review (MTR) Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) aan. In de bijgaande MTR-rapportage (bijlage 1)1 vindt u de voortgang van de ILG-opgave en de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten na drie jaar ILG. Ter informatie stuur ik u ook het Eerste Verslag van het Comité van Toezicht (CvT) ILG (bijlage 2).1

Bestuurlijke Agenda MTR-ILG

De MTR signaleert aantal knelpunten. Het betreft zowel knelpunten van financiële aard als systeemknelpunten. Ik zal conform de tot nu toe gevolgde werkwijze, deze knelpunten dit najaar met provincies bespreken en verwerken in een Bestuurlijke Agenda.

In deze Bestuurlijke Agenda zal ik de adviezen van de Algemene Rekenkamer (jaarverslag 2009) betrekken. 

Comité van Toezicht

Op 19 november 2009 heb ik een Comité van Toezicht (CvT) ingesteld. Het CvT moet mij binnen vier maanden, nadat de provincies mij de voortgangsrapportage 2009 hebben aangeboden, verslag doen van de realisatie van de prestaties.

Dit verslag van het CvT is voorzien voor november 2010. Ik heb het CvT verzocht eerder al een eerste indruk te geven van de landelijke MTR-rapportage. Dit eerste verslag vindt u in bijlage 2. Ook dit eerste verslag van het Comité van Toezicht zal ik in de Bestuurlijke Agenda MTR betrekken.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven