29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2020

Hierbij informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het beschikbaar stellen van middelen uit de Regio Envelop voor Caribisch Nederland.

In 2018 heeft het kabinet € 30 miljoen uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor projecten ten behoeve van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die bijdragen aan de gewenste versterking van de samenleving en brede welvaart op de eilanden (Kamerstuk 29 697, nr. 54). In de voortgangsrapportage Regio Deals (Kamerstuk 29 697, nr. 72) is gemeld dat deze projecten zijn gestart met de uitvoering. Deze projecten maken onder meer Saba en Sint Eustatius orkaanbestendiger en veiliger en op Bonaire richten de projecten zich op het versterken van de arbeidsmarkt en sociale woningbouw.

Het kabinet stelt additioneel € 20 miljoen uit de Regio Envelop beschikbaar voor Caribisch Nederland. Dit bedrag wordt ingezet ten behoeve van vijf projecten. Deze projecten sluiten onder andere aan bij het Bestuursakkoord Bonaire en de Saba Package. Waar de nadruk in de eerste ronde lag bij infrastructurele projecten, ligt de nadruk in deze ronde op sociaaleconomische en ecologische projecten en op governance.

Eiland

Voorstel

Bedrag in mln euro

Bonaire, St Eustatius, Saba

BES(t) 4 Kids

8,0

Bonaire, St Eustatius, Saba

Koraalherstelplan

7,2

Sint Eustatius

Versterking governance

3,5

Bonaire, St Eustatius, Saba

Versterking aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

1,0

Bonaire

Jobcentrum

0,3

Totaal

20,0

Voor een succesvolle aanpak van de projecten is intensieve samenwerking tussen de betrokken departementen en de openbare lichamen van belang.

Toelichting projecten

BES(t) 4 kids

Het programma BES(t) 4 kids is gericht op duurzame versterking van de kinderopvang, inclusief voor- en naschoolse voorzieningen en het verlagen van de kosten van de kinderopvang. Het versterkt daarmee de sociale infrastructuur waarbij kinderen een beter toekomstperspectief wordt geboden. Vanaf 2020 is structureel € 9,8 miljoen voor de kinderopvang beschikbaar. Vanuit het programma is slechts beperkte financiering beschikbaar voor huisvesting. De middelen van de Regio Envelop zullen daarom ingezet worden om de huisvesting van de kinderopvang te verbeteren. Het gaat om de nieuwbouw en (gedeeltelijke) uitbreiding van het aantal kindplaatsen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Koraalherstelplan

Koraalriffen zijn de belangrijkste economische en ecologische hulpbron voor de eilanden van Caribisch Nederland. Ze vormen de basis voor het (duik)toerisme en de visserij en zijn daarmee van essentieel belang voor de werkgelegenheid. De koraalriffen spelen ook een belangrijke rol in de kustbescherming en hebben een hoge intrinsieke waarde als meest biodiverse ecosysteem in zee, zoals de regenwouden dat op het land zijn. Wereldwijd gaan de koraalriffen snel achteruit door toenemende effecten van klimaatverandering. Ook in Caribisch Nederland is er sprake van achteruitgang van het koraal. Om verdere achteruitgang te voorkomen en herstel in te zetten is de inzet de kwaliteit van het koraal te verbeteren waardoor het weerbaarder is. Het koraalherstelplan is daarom gericht op het verbeteren van de kustwaterkwaliteit middels een integrale aanpak die begint op het land (aanpak van het loslopende vee en herstel van de natuurlijke begroeiing, verbetering van het afvalwaterbeheer etc.), gepaard gaand met directe versterking van het koraalrif door bijvoorbeeld grootschalige aanplant van koraal. Het koraalherstelplan maakt onderdeel uit van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020–2030 dat binnenkort aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Versterking governance Sint Eustatius

De slechte staat van de faciliteiten waarmee het lokaal bestuur op Sint Eustatius en het ambtenarenapparaat hun taken moeten volbrengen, waaronder de zeer gefragmenteerde en sterk verouderde ICT-voorziening, staat een efficiënte en dienstverlenende uitvoering daarvan in de weg. Dit project richt zich op het verbeteren van de automatisering. Er wordt nu geïnvesteerd in hardware en uitrol van een ICT-netwerk, daarnaast worden medewerkers middels trainingen opgeleid zodat zij met de voorzieningen aan de slag kunnen gaan.

Versterking aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

In de vorige ronde van de Regio Envelop is € 0,2 miljoen toegekend voor het versterken van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt door middel van een pilot met een loonkostensubsidieregeling op Bonaire. Met deze vervolg investering kan de pilot ook vorm krijgen op Saba en Sint Eustatius, waar de ervaringen op Bonaire worden meegenomen. Ook kunnen hierdoor meer studenten op Bonaire worden bereikt, door de pilot op Bonaire uit te breiden en te verlengen. Hiermee kan de werking van de loonkostensubsidieregeling beter worden uitgetest. In de pilot wordt uitgetest of de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt kan worden versterkt door middel van het stimuleren van stageplekken in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs. Via de bbl werken studenten toe naar het behalen van een mbo-diploma. Ze doen dit door vier dagen in de week te werken en leren, waarbij ze ook nog een dag in de week naar school gaan. Het doel is dat hierdoor meer studenten een mbo-opleiding gaan volgen. Hiermee wordt zowel het kennisniveau op de eilanden als de arbeidsmarkt versterkt. Daarnaast wordt via deze weg gewerkt aan het terugdringen van het aantal openstaande vacatures in tekortsectoren zoals de horeca en de bouw.

Jobcentrum

Tijdens de vorige ronde van de Regio Envelop is € 0,2 miljoen toegekend voor het oprichten van een jobcentrum op Bonaire. Dit Plenchi di Trabou of werkplein is één loket, waar het Openbaar Lichaam Bonaire en de RCN-unit SZW samenwerken en waar diensten voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers samenkomen. Het doel van het één loket is om de klanten beter van dienst te kunnen zijn zodat er maximale kansen ontstaan op passend werk voor alle inwoners van Bonaire. Op termijn kan het loket worden uitgebreid naar meer diensten, bijvoorbeeld op het gebied van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.Het budget uit de vorige ronde is bedoeld voor incidentele opstartkosten. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Lichaam Bonaire financieren daarnaast de structurele kosten van het jobcentrum. De middelen uit deze brief worden ingezet voor het opzetten/ontwikkelen van instrumenten om werken met een beperking te bevorderen. Het gaat hierbij in het bijzonder om het opzetten van beschutte werkplekken en het uitvoeren van bedrijfsscans om functies die geschikt zijn voor de genoemde doelgroep bij bedrijven te creëren/identificeren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven