Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029697 nr. 74

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2019

In navolging op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de Regio Deal ZaanIJ aan1, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam dreigt een «metropool van twee snelheden te ontstaan». Dit proces is zichtbaar in Zaanstad en Amsterdam-Noord. De noodzaak om elke wijk gelijkwaardig onderdeel te laten zijn van de stad en de metropool is essentieel voor een inclusieve, ongedeelde regio. Met de Regio Deal zetten de samenwerkende partijen in op een integrale aanpak, om zodoende de verbindingen tussen de steden Amsterdam en Zaanstad te versterken en de achterstand van de wijken Poelenburg, Peldersveld, Tuindorp Oostzaan en Molenwijk op gebieden als werk, onderwijs, gezondheid, sociale cohesie en veiligheid te verkleinen.

De integrale aanpak kent drie pijlers: (1) leefkwaliteit en groen, (2) ontplooiingskansen en (3) ondermijning en sociale ontwrichting. De eerste pijler richt zich op het verbeteren van de leefkwaliteit en het bevorderen van de groene stedelijke omgeving, via investering in recreatieve en groen-blauwe verbindingen en voorzieningen. Het doel van de tweede pijler is om de ontplooiingskansen voor de inwoners van het gebied te vergroten, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. Hierbij wordt ingezet op thema’s als opvoeding en onderwijs, scholing, werk en gezondheid. De derde pijler richt zich op het vergroten van de veiligheid en weerbaarheid van de inwoners en het aanpakken van ontwrichtende criminaliteit.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en Regio. In de Regio Deal maken Rijk en Regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Zij dragen hier beide financieel aan bij. Het Rijk reserveert € 7,5 miljoen vanuit de Regio Envelop. De Regio spant zich daarbij in om een bijdrage van € 7,5 miljoen te leveren. Rijk en Regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale investering van € 15 miljoen te realiseren. Een overleg tussen Rijk en Regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het afsluiten van de Regio Deal is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de opgave van ZaanIJ wordt aangepakt en de brede welvaart in de Regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de Regio en de start en resultaten van de projecten. Met het sluiten van deze Regio Deal heb ik alle twaalf de Regio Deals uit de tweede tranche met de betreffende Regio’s gesloten en aan uw Kamer gezonden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl