Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029697 nr. 73

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2019

In mijn brief over de Voortgang uitvoering Regio Envelop 2018/2019 (Kamerstuk 29 697, nr. 72) heb ik aangegeven, in overleg met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, in gesprek te gaan met Rotterdam, Zeeland en Brainport Eindhoven om te bezien in hoeverre wijzigingen in de Regio Deals nodig zijn op basis van de uitkomsten van het Verantwoordingsonderzoek 2018 van de Algemene Rekenkamer.

In overleg met de gemeente Rotterdam en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën heb ik besloten de resterende middelen uit de Regio Envelop voor de Regio Deal Rotterdam-Zuid door middel van een specifieke uitkering beschikbaar te stellen aan de gemeente Rotterdam. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in de Regio Deal1, waarover ik met alle ondertekenaars van de Regio Deal overeenstemming heb bereikt. Tevens ben ik voornemens deze wijzigingen te publiceren in de Staatscourant.

Momenteel ben ik nog in gesprek met Zeeland en Brainport Eindhoven over de mogelijke gevolgen voor de Regio Deals Zeeland en Brainport Eindhoven. Hierover informeer ik u op een later moment.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl