Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929697 nr. 71

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2019

In navolging op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Regio Deal Noordoost Friesland en Holwerd aan Zee1 aan, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt.

Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de regio Noordoost Friesland. In deze deal komen twee initiatieven in hetzelfde gebied samen. Het betreft onder meer de realisatie van de zogenaamde «Versnellingsagenda» in Noordoost Friesland met diverse samenhangende projecten en businesscases van regionale partners in de triple helix van onderwijs, ondernemers en overheden. Hierbij wordt gewerkt aan de aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt voor belangrijke economische dragers in het gebied zoals de bouw, het kleinmetaal en de agrarische sector. Bij Holwerd aan Zee gaat het om een burgerinitiatief dat in staat is gebleken om veel partners te betrekken bij een voorstel voor gebiedsontwikkeling waarmee het gebied rondom Holwerd voor toerisme en recreatie aantrekkelijker wordt gemaakt mede door natuurontwikkeling en daar eveneens de lokale agrarische sector bij te betrekken.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Zij dragen hier beide financieel aan bij. Het Rijk reserveert € 25 miljoen vanuit de Regio Envelop. De Regio spant zich daarbij in om minimaal een bijdrage van € 25 miljoen te leveren. Een overleg tussen Rijk en regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven Rijk en regio ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het afsluiten van de Regio Deal Noordoost Friesland en Holwerd aan Zee is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking.

Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de regionale opgave en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sociaal-economische ontwikkeling, landbouw, ecologie, recreatie en toerisme worden aangepakt en de brede welvaart in de regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de regio en de start en resultaten van de projecten die daar invulling aan geven. Ik informeer uw Kamer periodiek over de voortgang van alle Regio Deals. Ik ben voornemens uw Kamer de eerste voortgangsrapportage dit najaar toe te sturen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.