Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929697 nr. 68

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juli 2019

In navolging op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Regio Deal Foodvalley aan1, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem en het verbinden van excellent onderzoek en concrete (innovatieve) toepassingen in de praktijk, op het terrein van duurzame en circulaire landbouw, en voeding en gezondheid.

De transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem is in de regio Foodvalley en aangrenzende en complementaire gebieden in de provincies Gelderland en Utrecht, maar ook (inter)nationaal een belangrijk thema. Dit gebied leent zich er, mede vanwege de aanwezige sterke kennisbasis op het gebied van de topsectoren Agri & Food en Life Sciences & Health en al bestaande samenwerking met (boeren)bedrijven en andere (zorg)instellingen, zeer goed voor om deze opgaven integraal aan te pakken.

De Regio Deal Foodvalley is gericht op drie sporen. Voor een versnelde transitie naar een toekomstbestendige, duurzame en circulaire landbouw wordt ingezet op het op (boeren)bedrijven testen en meten van emissie reducerende maatregelen (o.a. fijnstof en ammoniak), betere benutting van regionale eiwitbronnen in veevoer, verbeteren bodemkwaliteit en het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen. Mensen worden daarnaast via innovatieve experimenten en het toepassen van bestaande interventies in de ruimtelijke, sociale en zorgomgeving aangezet om gezonder en duurzaam voedsel te eten, en gezonde voeding krijgt een belangrijke plek in de gezondheidszorg in het gebied. Tevens krijgen kennisinstellingen en (mkb)bedrijven beter toegang tot gedeelde onderzoeks- en proeffaciliteiten, en wordt het World Food Center Experience gerealiseerd als platform voor dialoog, educatie, participatief onderzoek en beleving en als aansprekende etalage voor het Nederlandse voedselbeleid van de toekomst. De in het gebied ontwikkelde concepten zijn toepasbaar voor andere gebieden in Nederland en daarbuiten.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Zij dragen hier beiden financieel aan bij. Het Rijk reserveert € 20 miljoen vanuit de Regio Envelop. De Regio spant zich daarbij in om een bijdrage van € 53,62 miljoen te leveren. Rijk en regio beogen met deze Regio Deal Foodvalley gezamenlijk een totale investering van € 73,62 miljoen te realiseren. Een overleg tussen Rijk en regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven Rijk en regio ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het afsluiten van de Regio Deal Foodvalley is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de regionale opgave en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van landbouw, voeding en gezondheid worden aangepakt en de brede welvaart in de regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de regio en de start en resultaten van de projecten die daar invulling aan geven. Ik informeer uw Kamer periodiek over de voortgang van alle Regio Deals. Ik ben voornemens uw Kamer de eerste voortgangsrapportage dit najaar toe te sturen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.