Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929697 nr. 67

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

In vervolg op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Regio Deal Achterhoek aan1, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de algehele leefkwaliteit in de Achterhoek.

Demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing), verduurzaming van de landbouw en de mismatch op de woning- en arbeidsmarkt zijn uitdagingen waar de Achterhoek voor staat. De Regio Deal Achterhoek is daarom gericht op het goed op peil houden van het regionale woon- en leefklimaat en de economie. De regio heeft gekozen voor een brede inzet op meerdere domeinen en de triple helix-governancestructuur in de Achterhoek zorgt voor een breed regionaal draagvlak bij de uitvoering.

In deze Regio Deal staat kringlooplandbouw samen met het onderwerp «wonen» centraal. Er wordt een samenhangende strategie en aanpak ontwikkeld waardoor deze regio zich kan profileren als een koploper in de kringlooplandbouw. Verder streeft men hier naar het vitaal en leefbaar houden van het buitengebied door in te zetten op het voorkomen van verpaupering en verrommeling door leegstaand agrarisch vastgoed. Ook wordt ondermijning tegengegaan. Daarnaast wordt er actief gezocht naar additionele economische dragers in de regio.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Zij dragen hier beiden financieel aan bij. Het Rijk reserveert € 20 miljoen vanuit de Regio Envelop. De regio spant zich daarbij in om ook een bijdrage van € 20 miljoen te leveren. Rijk en regio beogen met deze Regio Deal Achterhoek gezamenlijk een totale investering van € 40 miljoen te realiseren. Een overleg tussen Rijk en regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven Rijk en regio ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het afsluiten van de Regio Deal is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de opgaven van de Achterhoek worden aangepakt en de brede welvaart in de regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de regio en de start en resultaten van de projecten. Ik informeer uw Kamer periodiek over de voortgang van alle Regio Deals. Ik ben voornemens uw Kamer de eerste voortgangsrapportage dit najaar toe te sturen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl