Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929697 nr. 66

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

In navolging op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Regio Deal Twente aan1, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een duurzame impuls aan het leef-, werk- en woonklimaat in Twente, stevig verankerd in de Twentse (MKB-)maakindustrie.

Twente is een technologie-regio, met een relatief grote omvang van de Hightech Systemen en Materialen (HTSM) sector. De sterke mondiale concurrentiepositie die Twente hiermee heeft, is essentieel voor de brede welvaart in de regio maar geen vanzelfsprekend gegeven. Mondiale ontwikkelingen in techniek en ICT gaan steeds sneller en de toepassing van nieuwe technieken in de industrie en andere sectoren is een aandachtspunt in Twente. Bovendien kent Twente een sterk tekort aan mensen met een technische opleiding. Hoger opgeleid talent trekt nog vaak weg en op MBO-niveau en lager bestaat een sterke mismatch op de arbeidsmarkt. De Regio Deal Twente richt zich via vier actielijnen op het versterken van de technische kracht van Twente door meer interactie te initiëren tussen bedrijven en de Universiteit Twente en HBO/MBO-onderwijsinstellingen, de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken, hoger opgeleiden te binden door onder meer een beter woon-, werk- en leefklimaat, en een extra impuls voor circulaire textiel en kringlooplandbouw door de inzet van technische kennis. Bovendien wil Twente de ligging vlakbij Duitsland strategisch benutten middels betere grensoverschrijdende samenwerking.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Het Rijk reserveert € 30 miljoen vanuit de Regio Envelop. De regio spant zich in voor een bijdrage van ongeveer € 30 miljoen. Rijk en regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale investering van € 60 miljoen te realiseren. Een overleg tussen Rijk en regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het afsluiten van de Deal is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de opgaven in Twente worden aangepakt en de brede welvaart in de regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de regio en de start en resultaten van de projecten. Ik informeer uw Kamer periodiek over de voortgang van alle Regio Deals. Ik ben voornemens uw Kamer de eerste voortgangsrapportage dit najaar toe te sturen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl