Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929697 nr. 65

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

In navolging op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves aan1, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de transities in de logistieke sector en maakindustrie van Midden- en West- Brabant.

De regio Midden- en West-Brabant heeft een grote logistieke sector en maakindustrie. De Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves zet zich in om het economische ecosysteem in de regio te versterken tot een veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige economie, gedragen door het brede MKB. De Deal ondersteunt de transitie naar slimme en duurzame productie en distributie – waaronder biobased en circulaire productie en slimme en duurzame logistiek – met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en slim en duurzaam onderhoud. Verder zet de Deal in op een inclusieve arbeidsmarkt in Midden- en West-Brabant, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel in alle lagen van de bevolking. Om dit te bereiken richt de regio fysieke en digitale ontmoetingsplekken in, waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten samen werken aan een slimme oplossingen voor duurzame logistiek en de maakindustrie.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Zij dragen hier beiden financieel aan bij. Het Rijk reserveert € 10 miljoen vanuit de Regio Envelop. De regio spant zich daarbij in om een bijdrage van € 120 miljoen te leveren, waarvan de decentrale overheden € 54 miljoen voor hun rekening nemen. Rijk en regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale investering van € 130 miljoen te realiseren. Een overleg tussen Rijk en Regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het afsluiten van de Regio Deal is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de opgave van Midden- en West-Brabant wordt aangepakt en de brede welvaart in de regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de regio en de start en resultaten van de projecten. Ik informeer uw Kamer periodiek over de voortgang van alle Regio Deals. Ik ben voornemens uw Kamer de eerste voortgangsrapportage dit najaar toe te sturen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl