Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929697 nr. 63

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

In navolging op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Regio Deal Den Haag Zuidwest aan1, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt.

Den Haag Zuidwest heeft een grote sociaal-economische multi-problematiek, gekenmerkt door o.a. langdurige werkloosheid, armoede, schulden, toenemende (gevoelens van) onveiligheid, verloedering, gezondheidsproblemen en opgroeiende kansarme jongeren in een sociaal zwakke omgeving. Met de Regio Deal zetten de samenwerkende partijen in op een integrale aanpak, om zodoende de huidige sociaaleconomische achterstandspositie en leefbaarheid van Den Haag Zuidwest op te stuwen in de richting van het gemiddelde van Den Haag.

De integrale aanpak kent drie pijlers: (1) samenleving en participatie, (2) vitale inwoners en (3) activeren, leren en werken in de (wijk)economie. De eerste pijler richt zich op het vergroten van het welzijn en de weerbaarheid van bewoners, met als doel dat bewoners meer gaan meedoen in de samenleving en zich betrokken voelen bij hun portiek, straat en wijk. De Regio Deal richt zich onder andere op het realiseren van (lokale) maatschappelijke participatieprojecten. Het doel van de tweede pijler is om de bewoners van Den Haag Zuidwest in elke levensfase te ondersteunen en te stimuleren in hun welzijn en ontwikkeling. De projecten richten zich onder andere op een gezonde leefstijl, sport en onderwijs/taal (aanpak laaggeletterdheid). De derde pijler richt zich op het activeren van bewoners door middel van leren en werken met als doel hen te helpen door te groeien naar werk dat aansluit op hun talenten. In deze pijler is ook aandacht voor het stimuleren van MKB en ondernemerschap (wijkeconomie).

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en Regio. In de Regio Deal maken Rijk en Regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Zij dragen hier beiden financieel aan bij. Het Rijk reserveert € 7,5 miljoen vanuit de Regio Envelop. De Regio spant zich daarbij in om een bijdrage van € 7,5 miljoen te leveren. Rijk en Regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale investering van € 15 miljoen te realiseren. Een overleg tussen Rijk en Regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het afsluiten van de Regio Deal is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de opgave van Den Haag Zuidwest wordt aangepakt en de brede welvaart in de Regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de Regio en de start en resultaten van de projecten. Ik informeer uw Kamer periodiek over de voortgang van alle Regio Deals. Ik ben voornemens uw Kamer de eerste voortgangsrapportage dit najaar toe te sturen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl