Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929697 nr. 62

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

In navolging op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Regio Deal bodemdaling Groene Hart aan1, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en Regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in te zetten op het ontwikkelen van nieuwe handelingsperspectieven voor bewoners, bedrijven en overheden voor het omgaan met de gevolgen van bodemdaling in het Groene Hart.

Centraal in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart staat de urgente opgave van de bodemdaling in zowel het stedelijk als landelijk gebied in het Groene Hart. De schadekosten als gevolg van bodemdaling kunnen oplopen tot in de miljarden euro’s en vragen om een gezamenlijke, integrale en lange-termijn inzet van Rijk en Regio. De Regio Deal richt zich op het bieden van handelingsperspectieven voor bewoners, ondernemers en overheden in zowel landelijk als stedelijk gebied. Op overkoepelend strategisch niveau wordt ingezet op het doen van concreet onderzoek, projecten en experimenten en het laten zien hiervan aan bewoners en ondernemers, het bijdragen aan een structurele kennisinfrastructuur en het bouwen aan een stevig netwerk met onderzoekers, bedrijfsleven, bewoners en overheden.

De Regio Deal kent vier lijnen waarlangs projecten en pilots worden uitgevoerd. Het gaat om (1) kennisontwikkeling en ontsluiting, (2) toekomstbestendig bouwen en wonen, (3) vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven en (4)

CO2-reductie en dialoog. De eerste lijn richt zich op het ontsluiten en beschikbaar maken van gevalideerde kennis over bodemdaling voor bewoners, ondernemers en overheden. Voorlichting en actief informeren over oorzaken en gevolgen van bodemdaling horen hierbij. Doel van de tweede lijn is om bewoners, bedrijven en overheden in stedelijk gebied handelingsperspectief te geven hoe om te gaan met de effecten van bodemdaling in relatie tot toekomstbestendig bouwen en wonen. De derde lijn richt zich op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe en duurzame «bodemdalingsbestendige» verdienmodellen voor agrariërs in het Groene Hart. Daarbij is aandacht voor onder andere werkende praktijkvoorbeelden, een ondersteunende keten en passende wet- en regelgeving. Met de vierde lijn zetten partijen zich in om ervaringen en resultaten van klimaatmaatregelen te verbinden met de bewoners en ondernemers in het Groene Hart. Dit draagt bij aan hun handelingsperspectief.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en Regio. In de Regio Deal maken Rijk en Regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Zij dragen hier beiden financieel aan bij. Het Rijk reserveert € 10 miljoen vanuit de Regio Envelop. De Regio spant zich daarbij in om een bijdrage van € 10 miljoen te leveren. Rijk en Regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale investering van € 20 miljoen te realiseren. Een overleg Rijk en regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het afsluiten van de Deal is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de opgave van bodemdaling in het Groene Hart wordt aangepakt en de brede welvaart in de regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de regio en de start en resultaten van de projecten. Ik informeer uw Kamer periodiek over de voortgang van alle Regio Deals. Ik ben voornemens uw Kamer de eerste voortgangsrapportage dit najaar toe te sturen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl