Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929697 nr. 60

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

In navolging op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe aan1, waarover ik met de Regio overeenstemming heb bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en Regio samen een impuls aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve economische ontwikkelingen, een passend aanbod van duurzame en levensloopbestendige woningen en goede en efficiënte zorg voor kwetsbare doelgroepen.

Het aantal inwoners en huishoudens in de regio Zuid- en Oost- Drenthe daalt en er is sprake van vergrijzing en ontgroening. Het klimaat van werken staat onder druk door te weinig arbeidsplaatsen en de «mismatch» op de arbeidsmarkt. De leefbaarheid van het gebied is in het geding. Cijfers tonen een relatief hoge werkloosheid, «overerfbare» armoede, slechtere gezondheid, hogere zorgvraag, afkalvende voorzieningen en een dalende woningwaarde. De Regio staat voor een aantal met elkaar verbonden opgaven en wil met de Regio Deal een positieve beweging voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Zuid- en Oost-Drenthe realiseren. De aanpak langs de pijlers Werken, Wonen en Welzijn richt zich onder meer op het realiseren van campussen i.s.m. het onderwijs, het versterken van sectoren zoals High Tech en Groene Chemie, het verstevigen van de samenwerking met Duitse partners, het inrichten van passende zorg voor (langer) thuis wonende ouderen, het realiseren van een meer stimulerende omgeving voor het «lerende kind» en het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woningen. Een «lerende regio» worden is een onderliggend doel.

De uitvoering wordt in samenwerking opgezet door de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Hoogeveen, Emmen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Hardenberg (Overijssel). De triple-helix organisatie voor economische structuurversterking Dutch Tech Zone (voorheen Vierkant voor Werk) is betrokken, net als onder meer woningbouwcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en Regio. In de Regio Deal maken Rijk en Regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Zij dragen hier beiden financieel aan bij. Het Rijk reserveert € 20 miljoen vanuit de Regio Envelop. De Regio spant zich daarbij in om een bijdrage van € 20 miljoen te leveren. Rijk en Regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale investering van € 40 miljoen te realiseren. Een overleg tussen Rijk en regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het sluiten van de Deal is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de opgave van Zuid- en Oost-Drenthe wordt aangepakt en de brede welvaart in de Regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de Regio en de start en resultaten van de projecten. Ik informeer uw Kamer periodiek over de voortgang van alle Regio Deals. Ik ben voornemens uw Kamer de eerste voortgangsrapportage dit najaar toe te sturen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl