Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629697 nr. 22

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2015

Hierbij informeer ik u over de instelling van de Commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland.

Hiermee geef ik uitvoering aan de motie Jan Vos/Albert de Vries (Kamerstuk 34 199, nr. 50) en de motie Dik-Faber (Kamerstuk 34 199, nr. 74).

De Commissie bestaat uit prof. mr. dr. J.P. Balkenende (voorzitter), prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, mr. A.J. te Veldhuis, prof. dr. H.W. Volberda en dr. G.J. Wijers.

De Commissie heeft tot doel om de Zeeuwse economie en daarmee de Zeeuwse werkgelegenheid impulsen te geven. De Commissie zal daartoe een analyse maken van de kansen en bedreigingen, en sterktes en zwakten voor de (sociaal-) economische ontwikkeling van Zeeland op middellange termijn (5–10 jaar). Daarnaast zal de Commissie structuurversterkende instrumenten, overige middelen en initiatieven in kaart brengen die het Rijk en de provincie/regio kunnen inzetten.

De Commissie zal bij de uitvoering van haar opdracht tevens het advies Campus Zeeland van de Onderwijs Autoriteit Zeeland betrekken. Verder wordt de herverdeling van het Provinciefonds (Commissie Jansen) vanwege een gewenste correctie voor de dalende dividendinkomsten uit energiemaatschappij Delta betrokken.

Het Ministerie van Economische Zaken is nauw betrokken geweest bij de opdrachtformulering en de samenstelling van de Commissie en zal ook gedurende de uitvoering de Commissie ondersteunen. Hiertoe zal het ministerie haar kennis van bestaande innovatie- en financieringsinstrumenten inbrengen.

Naast de Commissie wordt een klankbordgroep ingesteld. In de klankbordgroep zullen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, betrokken overheden en onderwijs- en kennisinstellingen zitting nemen. Het Ministerie van Economische Zaken neemt namens het Rijk deel aan de Klankbordgroep.

De Commissie zal half december 2015 van start gaan en in april 2016 haar rapportage uitbrengen. Ik zal u informeren over de resultaten.

De Minister Economische Zaken, H.G.J. Kamp