29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 737 MOTIE VAN HET LID WOLBERT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aangenomen motie-Wolbert aanstuurt op één (of enkele) tarieven voor verpleging en verzorging in de wijkverpleging;

overwegende dat één (of énkele) tarieven meer vrijheid biedt aan wijkverpleegkundigen om passende zorg te verlenen en administratielasten te verminderen;

constaterende dat één geïntegreerd tarief in de wijkverpleging per 2017 mogelijk wordt;

van mening dat voorkómen moet worden dat tariefdifferentiatie per 2019 leidt tot allerlei extra tarieven en administratieve lasten;

verzoekt de regering, met het oog op een doortastende en zorgvuldige invoering van het geïntegreerd tarief er samen met de NZa op toe te zien dat:

  • 1. er voldoende contracten met een geïntegreerd tarief worden afgesloten;

  • 2. er voldoende kleine aanbieders worden gecontracteerd met een geïntegreerd tarief;

  • 3. zorgverzekeraars aan de zorgplicht blijven voldoen ten aanzien van gespecialiseerde onderdelen van de wijkverpleging, zoals palliatief terminale zorg, intensieve kindzorg en casemanagement dementie;

  • 4. zorgverzekeraars aan de zorgplicht blijven voldoen ten aanzien van afspraken over wijkgerichte zorg zoals de coördinatie, samenwerking met de gemeente en de preventieve taken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert

Naar boven