29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 734 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat patiënten met een terminale zorgvraag indien nodig recht hebben op 24 uurszorg;

overwegende dat zorgverzekeraars in de praktijk soms op zodanige wijze contracteren dat zorgaanbieders aangeven niet in staat te zijn om 24 uurszorg te verlenen;

van mening dat dit hiaat tussen gecontracteerde zorg en zorgvraag onnodig, onwenselijk en in strijd met de zorgplicht is;

van mening dat mensen hier niet de dupe van moeten zijn;

verzoekt de regering, met Zorgverzekeraars Nederland in gesprek te gaan om zorgverzekeraars erop te wijzen dat zij, om aan hun zorgplicht te voldoen, de mogelijkheid moeten bieden als dat nodig is om 24 uurszorg te leveren, en de Kamer over de voortgang van deze gesprekken in het najaar 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Van der Staaij

Naar boven