Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 715

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 715 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 31 mei 2016.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 28 juni 2016.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 29 juni 2016.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2016

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 20171.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 124 van de Zorgverzekeringswet, en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe het Besluit zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage over het jaar 2017 te wijzigen.

Het onderhavige besluit bevat louter wijzigingen van technische aard. Het gaat daarbij om:

  • a. de samenvoeging van de macrodeel-bedragen variabele zorgkosten en de kosten van verpleging en verzorging tot één macro-deelbedrag variabele zorgkosten;

  • b. de toevoeging van nieuwe vereveningscriteria aan het Besluit zorgverzekering.

Voorafgaand aan het debat van 22 juni over de risicoverevening zal ik u nog een brief doen toekomen met mijn voorgenomen wijzigingen voor het model 2017.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl