Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 699

29 689 Herziening Zorgstelsel

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 699 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2016

Onlangs heb ik een brief naar de NZa gestuurd met aandachtspunten voor het toezicht in de komende periode. Daarin vraag ik de NZa om input ten behoeve van een aantal toezeggingen dat ik aan u gedaan heb. In haar reactiebrief heeft de NZa aangegeven hoe zij uitvoering zal geven aan mijn verzoeken.

Bijgevoegd ontvangt u ter informatie beide brieven1.

Onafhankelijke geschillencommissie

Eerder heb ik u toegezegd u in april uitgebreider te informeren over de onafhankelijke geschillencommissie die in de brief «Kwaliteit loont» van 6 februari 2015 is aangekondigd (Kamerstuk 31 765, nr. 116). Hierover kan ik u als volgt berichten.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn voortvarend met de uitvoering van deze maatregel aan de slag gegaan. Inmiddels hebben diverse besprekingen plaatsgehad en is consensus bereikt over de uitgangspunten.

Alle partijen hechten waarde aan een geschillencommissie, die:

  • ziet op contractuele en precontractuele geschillen;

  • laagdrempelig is;

  • voorziet in snelle doch zorgvuldige procedures;

  • daar waar mogelijk inzet op mediation;

  • ook een stevige juridische procedure biedt voor de juridisch complexe geschillen;

  • betaalbaar is voor de kleinere zorgaanbieders.

Ook zijn de partijen het erover eens dat de geschillencommissie start met Zvw-zorg en dat de Wlz-zorg zal volgen. Waar de start voor de Zvw-zorg voorjaar 2016 is, zal voor de Wlz-zorg gestreefd worden naar uiterlijk 1 april 2017 vanwege de contracteerronde 2018.

De besprekingen bevinden zich in een afrondende fase, waarbij de gezamenlijke inspanningen zijn gericht om de door partijen gewenste procedures bij een bestaande geschillencommissie onder te brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de bestuurlijke besluitvorming spoedig is afgerond, en de geschillencommissie operationeel is voor het inkoopproces 2017. Ik verwacht u binnen enkele weken over de definitieve besluitvorming te kunnen informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl