Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529689 nr. 594

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 594 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 maart 2015

In het jaar van de transparantie in de zorg zullen zorgverzekeraars inzichtelijk maken hoe zij voldoen aan de Code Goed Zorgverzekeraarschap. De Code Goed Zorgverzekeraarschap is door de verzekeraars opgesteld opdat verzekeraars zich conform de code gedragen. Het is belangrijk dat het transparant is wie op welke wijze hieraan invulling geeft. Dat gebeurt als volgt.

De NZa vraagt in het informatiemodel uitvoeringsverslag Zvw 2015 de zorgverzekeraars expliciet verantwoording af te leggen over de naleving van de Code Goed Zorgverzekeraarschap van Zorgverzekeraars Nederland. Daartoe heeft de NZa in hoofdstuk 3.2 van het genoemde informatiemodel het volgende bepaald:

De zorgverzekeraar verantwoordt zich over de naleving van de Code Goed Zorgverzekeraarschap specifiek over de wijze waarop de zorgverzekeraar invulling geeft aan de gedragsregels en uitgangspunten uit deze code en zal eventuele niet-naleving van de code motiveren.

Hiermee worden zorgverzekeraars verzocht zich jaarlijks openbaar te verantwoorden over de manier waarop ze invulling geven aan goed zorgverzekeraarschap en zal de NZa de code betrekken bij het oordeel over het functioneren van de zorgverzekeraars.

De gedragscode geeft een beeld wat verzekerden aan kwaliteit en inzet mogen verwachten van de kant van de zorgverzekeraars. De code richt zich op individuele zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars Nederland stelt de gedragscode op en actualiseert deze.

Hiermee is eveneens voldaan aan de motie Bouwmeester (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 88).

In het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers