29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 525 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN BERGKAMP

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het cruciaal is, de besluitvorming rond de overheveling van de langdurige ggz voor het einde van de zomer af te ronden om zodoende cliënten tijdig duidelijkheid te geven en partijen voldoende tijd te geven om de inkoop voor 2015 vorm te geven;

overwegende dat dient te worden voorkomen dat in korte tijd meerdere malen met kwetsbare cliënten wordt geschoven;

verzoekt de regering, de driejaarsgrens niet te laten gelden voor mensen die op 31 december 2014 al een zzp GGZ-B hebben in de AWBZ, maar deze mensen op 1 januari 2015 rechtstreeks over te laten gaan naar de Wlz,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Bergkamp

Naar boven