29 689 Herziening Zorgstelsel

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 519 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 11 juni 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 9 juli 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 10 juli 2014.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2014

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2015 en wijziging van

het Besluit zorgverzekering BES in verband met het zorgpakket BES 20151. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 124 van de Zorgverzekeringswet en in artikel 18.4.14 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Voor de wijzigingen die betrekking hebben op het Besluit zorgverzekering BES bepaalt artikel 18.4.14 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bovendien dat geen voordracht wordt gedaan indien binnen de termijn van vier weken door of namens een der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe het Besluit zorgverzekering te wijzigen in verband met:

  • (vanwege de hervorming langdurige zorg) uitbreiding van het pakket van de zorgverzekering met zintuiglijk gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging zonder verblijf en het tweede en derde jaar intramurale op behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg;

  • (vanwege invoering van de Jeugdwet) schrappen van de bepaling dyslexiezorg;

  • het regelen van de bevoegdheid om hulpmiddelen voorwaardelijk tot het basispakket te kunnen toelaten en het aanpassen van de termijn voor de voorwaardelijke toelating;

  • het opnemen voor zwangere vrouwen van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in het basispakket en het niet meer vergoeden van de combinatietest voor zwangere vrouwen vanaf zesendertig jaar;

  • het regelen dat de reiskostenvergoeding aan de donor onder zijn eigen zorgverzekering valt en niet meer onder de zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan;

  • het aanpassen van een voorwaarde voor de geriatrische revalidatie omdat deze voorwaarde in de praktijk ongewenste effecten heeft.

Met het ontwerpbesluit wordt tevens het Besluit zorgverzekering BES gewijzigd om de in Europees Nederland al gebruikelijke neonatale hielprikscreening ook in Caribisch Nederland in te voeren.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2015.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven