Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429689 nr. 515

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 515 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2014

In de evaluatie van Keuzes in Kaart (KiK) heeft het CPB geconstateerd dat het wenselijk is om de analyse van voorstellen op het terrein van de zorg te verbeteren door ruim de tijd te nemen en experts in te zetten om zo het draagvlak voor de zorganalyses te vergroten. In overleg met het CPB is ervoor gekozen om hier via een technische werkgroep vorm aan te geven.

Hierbij stuur ik u de taakopdracht van de Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart (ZiK). De uitkomsten van de werkgroep zullen te zijner tijd zonder nadere toelichting aan u worden voorgelegd, zoals ook gebruikelijk is bij het rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Taakopdracht Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart (ZiK)

Aanleiding

In de evaluatie van Keuzes in Kaart (KiK) heeft het CPB geconstateerd dat het wenselijk is om het draagvlak voor de zorganalyses te vergroten. Het CPB heeft de volgende maatregel geformuleerd:

«Verbetering van de analyse van voorstellen op het terrein van de zorg is mogelijk door meer onderzoek, instigatie en deelname aan expertgroepen op dit vlak, alsmede het aanbod om grote innovatieve hervormingen buiten de verkiezingsperiode om te analyseren».

De technische werkgroep

De Ministers van VWS en Financiën geven de opdracht om tezamen met het CPB een breed scala aan beleidsopties voor de zorg te inventariseren en deze in een gezamenlijke technische werkgroep uit te werken als bijdrage aan het publieke debat over de toekomstige ontwikkeling van de gezondheidszorg. De technische werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van CPB, de Ministeries van AZ, VWS, Financiën en EZ. Via expertsessies zullen externe deskundigen worden betrokken.

De SG van VWS treedt op als voorzitter van deze werkgroep. Het CPB, VWS en Financiën zorgen voor een secretariaat, bestaande uit drie leden en hun plaatsvervangers.

De leden van de technische werkgroep hebben de intentie om gezamenlijk tot overeenstemming te komen, maar houden hun eigen verantwoordelijkheid.

De werkzaamheden vangen in het voorjaar van 2014 aan en worden in beginsel eind 2014 afgerond. De publicatie komt tot stand zonder betrokkenheid van de Ministers. Het rapport zal conform de procedure bij de studiegroep Begrotingsruimte worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

De werkzaamheden

  • 1. Effecten van aanpassing van het stelsel van zorgverlening en -verzekering

    De technische werkgroep inventariseert diverse manieren van aanpassing van het stelsel van zorgverlening en -verzekering. Het gaat om maatregelen die leiden tot verandering van gedrag van actoren of van volume en niet enkel om verschuiving van lasten. Separate beleidsmaatregelen kunnen daarbij geclusterd worden. Waar mogelijk maakt de technische werkgroep een inschatting van de kwantitatieve effecten. Alle maatregelen die door de verschillende leden worden ingebracht worden meegenomen in de analyse.

  • 2. Gedragseffecten

    De werkgroep rapporteert over de in de ramingen gehanteerde methodiek van inschatting van de gedragseffecten zoals die als gevolg van verandering van het stelsel van eigen betalingen en aanpassingen van het collectief pakket en werkt waar mogelijk de kwantitatieve effecten uit.

Waar gesproken wordt over «effecten» wordt gedoeld op het budgettaire effect op de collectief gefinancierde zorguitgaven, de inschatting van de mate waarin eventueel een verschuiving optreedt naar particulier gefinancierde zorguitgaven en de directe werkgelegenheidseffecten.

Het CPB heeft eerder een aanbod aan politieke partijen gedaan om grote innovatieve hervormingen in een vroegtijdig stadium (buiten het verkiezingsseizoen) vertrouwelijk te analyseren. Vooraf nodigt het CPB de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer nogmaals nadrukkelijk uit beleidsmaatregelen voortvloeiend uit hun visie op de zorg aan te dragen voor de analyse. Ook de voorzitter van de technische werkgroep zal politieke partijen benaderen. Alle opties van politieke partijen zullen worden doorgerekend en geanonimiseerd opgenomen in het rapport. Door majeure maatregelen nu al te laten analyseren door de werkgroep is de kans groter dat het CPB die maatregelen te zijner tijd ook adequaat kan verwerken in Keuzes in Kaart. De resultaten van deze technische werkgroep ondersteunen het CPB bij deze analyses.