29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2010

Mevrouw Leijten van de SP, gesteund door de fracties van de VVD, PvdA, CDA en de CU hebben mij verzocht om een reactie te geven over de voorgenomen fusie tussen zorgverzekeraar Achmea en de Friesland Zorgverzekeraar.

Ik heb vernomen dat er door de voorgenomen fusie bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, en wellicht ook bij u, zorgen zijn over de mogelijke beperking van de keuzevrijheid van verzekerden. Bij een voornemen van zorgverzekeraars om de krachten te bundelen, kan ik mij voorstellen dat dit met het oog op de keuzevrijheid vragen oproept. Een fusie tussen zorgverzekeraars is echter met wettelijke waarborgen omkleed. Zo moet een voorgenomen fusie verplicht worden voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Het is op grond van onze wet- en regelgeving aan de NMa om de voorgenomen fusie te beoordelen op de gevolgen voor de mededinging. Om tot een oordeel te kunnen komen onderzoekt de NMa nader wat de relevante markten zijn en welke posities de bij de concentratie betrokken ondernemingen daarop innemen. De NMa onderzoekt voorts onder meer de positie van de concurrenten op de relevante markten, de mate waarin afnemers en leveranciers afhankelijk zijn van de nieuw te vormen onderneming en de mogelijkheden van derden om tot de markt toe te treden. De NMa kijkt hierbij ook naar de mogelijke gevolgen van de fusie op de welvaart van consumenten.

Op grond van het «Protocol tussen de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit» vraagt de NMa hierbij binnen twee werkdagen na de melding de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om haar zienswijze. De NZa gaat in haar zienswijzen in op de te verwachten effecten van de fusie op de kwaliteit, toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg vanuit het belang van de consument.

De NMa beoordeelt uiteindelijk of de voorgenomen fusie leidt tot een significante beperking van de mededinging, met name als gevolg van het ontstaan of versterken van een machtspositie. Als hiervan sprake is, geeft de NMa geen vergunning voor de voorgenomen fusie.

Ik heb begrepen dat de fusiepartners wel reeds informeel, mondeling overleg hebben gehad met de NMa, maar nog geen verplichte melding hebben gedaan over de voorgenomen fusie. De betrokken zorgverzekeraars hebben aangegeven dit een dezer dagen te doen. De NMa zal vervolgens binnen 13 weken na de aanvraag van de betrokken zorgverzekeraars een beschikking dienen af te geven.

Ik zal de verdere ontwikkelingen met bijzondere aandacht volgen en vertrouw erop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven