Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200829689 nr. 195

29 689
Herziening Zorgstelsel

nr. 195
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2008

Op grond van artikel 124 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) leg ik u bijgaand ontwerpbesluit voor.1 Met dit besluit wordt het Besluit zorgverzekering gewijzigd in verband met het uitbreiden van de te verzekeren prestaties op grond van de Zvw met dyslexiezorg aan kinderen dan wel met de vergoeding van de kosten daarvan. Daarnaast worden er met dit ontwerpbesluit nog enkele min of meer technische wijzigingen aan het Besluit zorgverzekering gebracht.

Met het uitbreiden van de te verzekeren prestaties op grond van de Zvw met dyslexiezorg wordt uitvoering gegeven aan de kamerbreed aanvaarde motie Van Miltenburg en Van der Veen waarin wordt gevraagd om de behandeling van dyslexie per 1 januari 2009 in het basispakket op te nemen2.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XVI, nr. 85.