Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529684 nr. 118

29 684 Waddenzeebeleid

Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2014

In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 12 november 2014 informeer ik u hierbij over de vaarroute en -snelheden op de Waddenzee. Dit naar aanleiding van gerezen zorgen bij een aantal watersport organisaties.

Het is mij bekend dat, onder meer vanuit de recreatievaarders, wordt aangedrongen op (betere) handhaving van de vaarsnelheid op de vaargeulen op de Waddenzee. Er is op dit moment op de vaarroute Harlingen – zee (ter hoogte van de Pollendam en bij de Blauwe Slenk) sprake van bebakende recreatieroutes met gele tonnen naast de vaargeul. In de media worden deze ook wel «fietspaden» genoemd. De recreatieroutes zijn uitgezet met als voornaamste doel de recreatievaart en beroepsvaart zo veel mogelijk te scheiden zodat recreanten op een vlotte en veilige manier kunnen varen. De beroepsvaart mag wel gebruik maken van de recreatiegeul mits er niet sneller wordt gevaren dan 20 km/u. Hier wordt door verschillende (beroeps)schippers geen gehoor aan gegeven. Het is mij bekend dat de recreatievaarders hinder ondervinden van golfslag als gevolg van snel passerende schepen. Dit heeft een negatief effect op het gevoel van veiligheid bij deze gebruikers.

Rijkswaterstaat voert de handhaving van de verkeersregels te water op de Waddenzee uit. Er zijn in de afgelopen periode met regelmaat controles op snelvaren uitgevoerd bij zowel de binnenvaart als recreatievaart. In het merendeel van de gevallen heeft dit geleid tot waarschuwend optreden. In een incidenteel geval was sprake van het opmaken van een proces-verbaal. Om tegemoet te komen aan de wens van de recreatievaarders en rekening te houden met de natuurlijke omgeving kan ik u melden dat ik Rijkswaterstaat door middel van extra handhavingsacties opdracht heb gegeven om ten aanzien van snelvaren op de Waddenzee het komende jaar specifieker aandacht te besteden aan naleving van de regels op dit gebied. Deze extra controles zullen gaan plaatsvinden op onregelmatige tijden zowel in het weekeinde als door de weeks. Een deel van deze controles zal worden uitgevoerd met een zogenaamde Rigid Hulled Inflatable Boat (RIB). Deze boten zijn minder opvallend dan de gele inspectieschepen waarmee Rijkswaterstaat normaliter vaart. Dit zal een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de handhaving en de naleving ten goede komen.

Daarnaast neemt Rijkswaterstaat het voortouw bij het opstellen van het Beheerplan Natura 2000 voor de Waddenzee, inclusief een meerjarig handhavingsplan en jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma’s. Verder zal Rijkswaterstaat in overleg met de samenwerkingspartners en in het licht van de samenwerkingsagenda van het Regiecollege Waddengebied nagaan hoe de partijen, die de overtredingen begaan, betrokken kunnen worden om tot een veiliger vaargebied te komen. Dit past ook in mijn ambitie om het optimaliseren van het beheer (waaronder handhaving) de belangrijkste opgave inzake de Waddenzee te laten zijn.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus