Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929683 nr. 248

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 248 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2019

In mijn brief van 26 april jl. (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 75) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het Diergezondheidsfonds. Een van de onderwerpen betrof het nieuwe convenant voor de financiering bestrijding besmettelijke dierziekten voor de periode 2020 tot en met 2024. Hierbij informeer ik uw Kamer over het feit dat 20 juni jl. alle aan het convenant deelnemende sectorpartijen het convenant hebben ondertekend.

Tevens bied ik uw Kamer hierbij het nieuwe convenant ter kennisneming aan1. Dit nieuwe convenant zal het huidige convenant (Kamerstuk 29 683, nr. 198), dat nog tot het einde van dit jaar geldig is, per 1 januari 2020 vervangen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl