29 683 Dierziektebeleid

Nr. 212 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) van mening is dat zieke dieren zo veel mogelijk individueel moeten worden behandeld;

constaterende dat tal van gespecialiseerde varkensartsen in de praktijk tegen problemen aanlopen aangaande koppel- en/of nabehandelingen, waardoor er onnodig dierenleed ontstaat, vaak de dood tot gevolg hebbende;

verzoekt de regering, in overleg met de KNMvD te bezien welke mogelijkheden er bestaan om ter zake deskundige dierenartsen sneller tot vergroting van de epidemiologische bedrijfseenheid over te laten gaan indien zij dit noodzakelijk achten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven