Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200929683 nr. 20

29 683
Dierziektebeleid

nr. 20
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2008

In aansluiting op mijn beantwoording d.d. 25 september 2008 van de vragen van de leden Van der Vlies (SGP), Atsma (CDA) en Snijder-Hazelhoff (VVD) (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 37) stuur ik u bijgaand ter kennisneming de laboratoriumgegevens die ID-Lelystad BV mij ter beschikking heeft gesteld en die op bovengenoemde datum door de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven aan de belanghebbenden zijn verstrekt.1

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.