Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429683 nr. 186

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 186 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2014

In het kader van het antibioticumbeleid voor de veehouderij informeren wij uw Kamer met deze brief over het SDa-rapport «De Veterinaire Benchmarkindicator (VBI): naar een transparant en verantwoord voorschrijfpatroon van antibiotica in de veterinaire praktijk» (benchmark dierenartsen).

SDa-rapport «De Veterinaire Benchmarkindicator (VBI)

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) heeft op 25 maart haar rapport «De Veterinaire Benchmark-indicator: naar een transparant en verantwoord voorschrijfpatroon in de veterinaire praktijk» gepresenteerd. U treft het rapport als bijlage bij deze brief aan1.

Met het benchmarken van dierenartsen, gebaseerd op de bedrijven waar zij een 1:1 relatie mee hebben, is er een primeur bereikt op het gebied van transparantie in het voorschrijfpatroon van antibiotica door dierenartsen, een unieke situatie waarmee Nederland voorop loopt.

Wij zijn positief over de ontwikkeling van de Veterinaire Benchmark, omdat daarmee transparantie wordt verkregen over het voorschrijfpatroon van antibiotica van dierenartsen. Het is een belangrijk instrument dat een goede aanvulling vormt op de reeds bestaande transparantie en benchmark voor het antibioticumgebruik door veehouders. De benchmark stelt de dierenarts in staat het eigen voorschrijfpatroon van antibiotica te spiegelen aan dat van collega’s en te zoeken naar verbetermogelijkheden gericht op het zorgvuldiger en minder voorschrijven van antibiotica. Tevens is het een instrument waarmee de sectororganisaties aan de slag kunnen om te komen tot een aanpak gericht op veelvoorschrijvende dierenartsen.

In het rapport heeft het SDa-expertpanel de voorschrijfpatronen van dierenartsen over 2012 in kaart gebracht en geanalyseerd. Uit deze «nulmeting» blijkt dat het voorschrijfpatroon van antibiotica per dierenarts aanzienlijk verschilt.

Binnen diersectoren komen 5 tot 20-voudige verschillen in prescriptie voor en ook tussen diersectoren varieert het percentage dierenartsen met meer dan één op de drie bedrijven in het actiegebied: vleeskalveren 23%, varkens 13%, vleeskuikens 16% en voor rundvee 3%. De SDa dringt er bij dierenartsen met een voorschrijfpatroon boven het actieniveau (rood) op aan zich kritisch te heroriënteren op hun voorschrijfpatroon.

Wij onderschrijven deze oproep van de SDa en vinden het van belang dat de veterinaire beroepsgroep zelf initiatieven neemt om met behulp van dit rapport op zoek te gaan naar verbetermogelijkheden ten aanzien van het (veel)voorschrijfgedrag van dierenartsen, waardoor het antibioticumgebruik verder gereduceerd wordt. De beroepsorganisatie van dierenartsen (KNMvD) heeft reeds toegezegd om een nadere analyse te verrichten naar de spreiding in het voorschrijfpatroon en actief te zoeken naar oorzaken en verbetermogelijkheden. De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) zal de door de SDa ontwikkelde systematiek automatiseren en implementeren in haar kwaliteitssysteem voor dierenartsen. Tevens zal de SGD aan de benchmark verplichte verbetertrajecten koppelen voor veelvoorschrijvers, die aansluiten bij de al bestaande verbetertrajecten voor veehouders die veel antibioticum gebruiken, zoals ingesteld door de kwaliteitssystemen voor veehouders.

Deze initiatieven zien wij als een goede ontwikkeling. Dierenartsen en veehouders komen hiermee samen steeds dichter bij de realisatie van een verantwoord antibioticumgebruik.

Verwacht wordt dat het SDa-expertpanel de cijfers over het voorschrijfpatroon van dierenartsen over het jaar 2013 in juni 2014 zal publiceren. Zodra de benchmark over 2013 gereed is zullen wij u hierover informeren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl