29 683 Dierziektebeleid

Nr. 129 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Gezondheidsdienst voor Dieren publieke taken uitoefent die grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid, maar een privaat orgaan is dat 100% in eigendom is van LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders;

van mening dat elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen moet worden en de volksgezondheid altijd voorop moet staan;

verzoekt de regering, een einde te maken aan de huidige opzet waarin de private Gezondheidsdienst voor Dieren overheidstaken uitvoert en verzoekt de regering, deze taken terug te nemen van de Gezondheidsdienst voor Dieren, dan wel een overheidsdienst te maken van de Gezondheidsdienst voor Dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Arib

Thieme

Naar boven