29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2010

Ik wil u hierbij informeren over de kokkelsterfte die kort geleden in de Oosterschelde en sinds afgelopen week in de Waddenzee is geconstateerd.

Kokkelsterfte

In de Oosterschelde en de Waddenzee is momenteel sprake van een bepaalde mate van kokkelsterfte. Er is geen verhoogde sterfte onder de andere schelpdieren geconstateerd.

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft een eerste analyse voor de Oosterschelde ten aanzien van parasitaire, bacteriële en virale infecties uitgevoerd. De voorlopige resultaten laten in stervende kokkels een uitzonderlijk hoge infectie met trematoden (wormpjes) zien. Volgens de onderzoekers is het onwaarschijnlijk dat dit de primaire oorzaak voor de sterfte is. Waarschijnlijk zijn de dieren door een andere factor al dermate verzwakt dat de weerstand tegen infecties is afgenomen.

Ook in de Waddenzee worden sinds afgelopen week dode kokkels aangetroffen. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de sterfte in de Waddenzee en de sterfte in de Oosterschelde. Om te achterhalen wat de oorzaak van de sterfte onder de kokkels in dit gebied is, zijn naast de Oosterschelde, ook in de Waddenzee monsters genomen voor verder onderzoek. De eerste analyse toont aan dat de onderzochte kokkels in de Waddenzee ook een hoge infectie met trematoden hebben.

De media berichtte eerder over stopgezette transporten van schelpdieren van de Oosterschelde naar de Waddenzee om verspreiding tegen te gaan. Ik wil erop wijzen dat transport van schelpdieren op grond van de huidige wet- en regelgeving al verboden is.

Sinds 2007 zijn er in de Oosterschelde geen vergunningen afgegeven om kokkels te bevissen. Voor de Waddenzee zijn er wel vergunningen afgegeven voor de handkokkelvisserij.

Het CVI geeft aan dat de verhoogde concentratie van trematoden die gevonden zijn bij de dode kokkels geen gevaar voor de volksgezondheid vormen. Deze trematoden komen van nature overigens voor in kokkels. Er is daarom geen reden maatregelen te nemen op dat vlak.

Dieren waarvoor de kokkels een voedselbron zijn, zoals vogels, lopen zoals het er nu naar uitziet ook geen gevaar. Vogels kunnen de trematoden wel verspreiden.

Onderzoek

Er is jaarlijks sprake van een beperkte natuurlijke sterfte onder de kokkelpopulaties in de Oosterschelde en de Waddenzee. De nu geconstateerde sterfte in de Waddenzee lijkt in dit opzicht niet abnormaal hoog. Om die reden laat ik geen vervolg onderzoek instellen in de Waddenzee.

Wel heb ik IMARES gevraagd om nader onderzoek in te stellen naar de omvang en de oorzaak van de kokkelsterfte in de Oosterschelde. Dit onderzoek zal ongeveer half augustus zijn afgerond. Zodra de gegevens beschikbaar zijn, zal ik u informeren.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven