Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329675 nr. 161

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 161 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2013

Met deze brief informeer ik u over de afronding van het Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij en doe ik u het afrondingsdocument toekomen1. Ik dank de heer J. Heijkoop voor zijn rol als onafhankelijk voorzitter.

In juni 2008 ondertekenden negen sectorpartijen en NGO’s het Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij. Doel was om samen te werken aan een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde Noordzeevisserij. Vijf jaar later zijn er belangrijke stappen gezet en is de tijd rijp om het convenant af te ronden.

De samenwerking was niet altijd gemakkelijk en gedurende de looptijd van het convenant hebben verschillende partijen de samenwerking opgezegd en soms ook weer opgepakt. Ondanks de stevige uitdagingen hebben alle partijen zich ingespannen om afspraken te maken en resultaten te boeken. Het belangrijkste resultaat van de samenwerking is dat een groot deel van de kottervisserij in de Noordzee het MSC-certificaat heeft gekregen of in het traject tot certificering zit.

De convenantspartners willen ook na afronding van het convenant blijven samenwerken. Dat gebeurt in de toekomst niet meer onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. In het vervolg komen de convenantspartners twee keer per jaar bijeen onder de naam Strategisch Beraad Noordzeevisserij. Dit overleg zal worden voorgezeten door het ministerie van Economische Zaken. Er wordt gekozen voor een thematische aanpak, waarbij de samenstelling van het Beraad afhankelijk is van het thema. De thema’s zullen in overleg met partijen worden bepaald en voorbereid.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer