Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629674 nr. 15

29 674
Evaluatie Wet Werk en Bijstand

nr. 15
MOTIE VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL EN MOSTERD

Voorgesteld 7 juli 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is te onderzoeken op welke wijze oudere werklozen met een WWB-uitkering die op individuele basis van de sollicitatieplicht zijn ontheven, de mogelijkheid houden om een langere tijd in het buitenland te verblijven;

overwegende, dat de mogelijkheid om daarbij uit te gaan van een leeftijdsgrens van 60 jaar en ouder een aansluiting zou geven op de leeftijdsgrens van de nieuwe wet IOW;

overwegende, dat de Commissie Gelijke Behandeling in een eerder advies inzake de leeftijdsgrens van oudere werklozen heeft uitgesproken dat het hanteren van een leeftijdsgrens onder voorwaarden mogelijk is;

verzoekt de regering de Commissie Gelijke Behandeling een nader advies te vragen over de rechtmatigheid en de vormgeving van het hanteren van een leeftijdscriterium van 60 jaar in de WWB bij het toestaan van het langere verblijf in het buitenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noorman-den Uyl

Mosterd