Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129668 nr. 31

29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing

Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2011

Op 16 maart 2010 heeft de toenmalige minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van vragen van de leden Teeven (VVD), Langkamp (SP), Çorüz (CDA) en Verdonk (Verdonk) de toezegging gedaan om de Tweede Kamer te informeren over de toekomst van het AMBER Alert-systeem. Met deze brief doe ik die toezegging gestand.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een extern onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de functionaliteiten van AMBER Alert te continueren na juli 2011. Op 24 juli 2011 zal de huidige overeenkomst tussen het KLPD en Netpresenter B.V. aflopen. Dit externe onderzoek1 is begin december 2010 afgerond.

Kort samengevat zijn in het onderzoek drie scenario’s gedefinieerd en onderzocht:

  • (1) voorzetting van een publiek-private samenwerking,

  • (2) inbedding van de functionaliteit van AMBER Alert in andere alerteringssystemen zoals NL Alert en Burgernet,

  • (3) de overdracht van de functionaliteiten van AMBER Alert in zijn geheel naar het veiligheidsdomein.

Uit het onderzoek is gebleken dat inbedding van AMBER Alert in NL Alert en Burgernet (scenario 2) technisch complex, kostbaar en niet haalbaar is vóór 24 juli 2011. Voortzetting van de huidige publiek-private samenwerking (scenario 1) is op de lange termijn niet wenselijk, omdat is besloten dat alle politiesystemen ingepast worden in de politiearchitectuur en beheerd dienen te worden door de ICT-organisatie van de politie, de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (VtsPN).

De conclusie van het onderzoek is derhalve dat de overdracht van de functionaliteit van AMBER Alert in het veiligheidsdomein de meest wenselijke optie is (scenario 3). Bij dit scenario wordt geadviseerd een groeiscenario te hanteren waarbij allereerst de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen, vervolgens het technisch beheer en de hardware worden overgedragen en tenslotte de softwareapplicatie wordt overgedragen.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat de aanschaf van goederen en diensten om de functionaliteit van AMBER Alert te continueren boven de Europese aanbestedingsdrempel van € 125 000,– ligt. Deze aanschaf dient derhalve Europees te worden aanbesteed.

Ik heb de Raad van Korpschefs en het Korpsbeheerdersberaad advies gevraagd over de bevindingen van het onderzoek. Deze adviezen zal ik binnenkort ontvangen. Na ontvangst van deze adviezen zal ik besluiten welke vervolgstappen zullen worden genomen.

Vóór juli 2011 zal ik u nader informeren over de wijze waarop in de functionaliteiten van AMBER Alert systeem zal worden voorzien na afloop van het huidige contract tussen Netpresenter B.V. en het KLPD.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.