29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 344 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Roadmap Safety lmprovement Schiphol belangrijke maatregelen komen te staan ter bevordering van de veiligheid;

van mening dat voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van belang is voor de vliegveiligheid, nu en in de toekomst;

overwegende dat de OVV signaleert dat vooral de sector en Schiphol maatregelen moeten nemen om de vliegveiligheid te vergroten en dat deze maatregelen vorm moeten krijgen in de roadmap;

verzoekt de regering, vanuit haar regierol voor veiligheid erop toe te zien dat de sector, in navolging van het recent gesloten convenant, voortvarend overgaat tot het vastleggen en uitvoeren van een concreet pakket maatregelen ter bevordering van de veiligheid in de vorm van de geplande roadmap en hierover de Kamer uiterlijk in oktober te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Paternotte

Kröger

Remco Dijkstra

Naar boven