Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829665 nr. 278

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2018

Op grond van de Wet luchtvaart en de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) brengt de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport elk halfjaar verslag uit over de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten over de periode van een (deel van een) gebruiksjaar. Voor Schiphol beslaat het gebruiksjaar de periode 1 november tot en met 31 oktober. In de bijgevoegde rapportage1 wordt verslag gedaan over het gebruiksjaar 2017, de periode 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017.

Bevindingen en acties

De belangrijkste bevindingen en acties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het gebruiksjaar 2017 zijn dat:

  • de grenswaarden voor de geluidbelasting in vier handhavingspunten Lden (punt 19, 20, 24 en 25) en één handhavingspunt Lnight (punt 23) overschreden zijn;

  • de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, het totale volume van de geluidbelasting en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken niet overschreden zijn;

  • 13 luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief hebben ontvangen in verband met een afwijking van de voorgeschreven luchtverkeerweg;

  • zich bij LVNL geen overtredingen van de regels voor het luchtruimgebruik hebben voorgedaan;

  • zich geen situatie heeft voorgedaan waarbij als gevolg van het niet beschikbaar zijn van banen, onrechtmatig is afgeweken van de beperkingen die gelden voor het baangebruik;

  • zich geen overtredingen van de regels voor het baangebruik hebben voorgedaan;

  • van de 947 door Schiphol uitgevoerde inspecties in acht gevallen door een luchtvaartmaatschappij gebruik is gemaakt van de Auxiliary Power Unit (APU) van het vliegtuig, daar waar een vaste stroomaansluiting op het platform beschikbaar was;

  • twee luchtvaartmaatschappijen in verband met deze overschrijdingen een waarschuwingsbrief hebben ontvangen;

  • negen luchtvaartmaatschappijen wegens «slotsmisbruik» een last onder dwangsom is opgelegd;

  • zes luchtvaartmaatschappijen, in verband met nieuwe nachtslotovertredingen, dwangsommen van in totaal 345.000 euro hebben moeten betalen.

Toelichting bij de overschrijdingen in de handhavingspunten

Gehanteerde grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten

De grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten zijn lopende het gebruiksjaar aangepast. Het gaat hierbij om vervangende grenswaarden op basis van een ministeriële regeling in verband met groot onderhoud aan de Kaagbaan. In deze regeling staan de vervangende grenswaarden zoals die tot en met 31 oktober 2017 van kracht zijn geweest.

Anticiperend handhaven

Op 25 september 2015 heeft de toenmalige Staatssecretaris aan de Tweede Kamer gemeld dat bij een overschrijding van de grenswaarden geluid in handhavingspunten anticiperend zal worden gehandhaafd (zie Kamerstuk 31 936, nr. 296). Dit houdt in dat bij een overschrijding van de grenswaarden geluid door de ILT geen maatregel aan de luchtvaartsector wordt opgelegd, indien blijkt dat de overschrijding het gevolg is van de toepassing van de regels uit het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS). Op basis hiervan zal door de ILT geen maatregel worden opgelegd naar aanleiding van genoemde overschrijdingen.

Overschrijdingen grenswaarden geluid

Naar aanleiding van de overschrijding van de grenswaarden geluid in de Lden-handhavingspunten 19, 20, 24 en 25 en Lnight-handhavingspunt 23 heeft de ILT een onderzoeksrapport opgesteld. Uit dit rapport blijkt dat het om overschrijdingen vanwege een niet unieke oorzaak gaat die niet het gevolg zijn van buitengewone meteorologische omstandigheden. Tevens is in dit rapport vastgesteld dat de overschrijdingen het gevolg zijn van het vliegen volgens de regels van het NNHS.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl