Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829665 nr. 247

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 247 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Ontvangen ter Griffie op 15 december 2017.

De regeling kan niet eerder worden vastgesteld dan op 13 januari 2018.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2017

Ingevolge aanwijzing 6A van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (verder: As) doe ik u hierbij toekomen het ontwerp van een Regeling houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol (verder: KDC) voor de jaren 2018 tot en met 2022. De ontwerpregeling gaat vergezeld van een daarbij behorende toelichting1.

Uit Aanwijzing 6A, derde lid, van de As vloeit voort dat een regeling die strekt tot het verstrekken van subsidie onder in belangrijke mate dezelfde voorwaarden als een eerdere – vervallen – regeling, waarbij een periode van vijf jaar wordt overschreden, aan uw Kamer dient te worden overgelegd. Van deze situatie is in het onderhavige geval sprake.

Evaluatie KDC

KDC is een stichting waarin Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Luchthaven Schiphol en KLM samenwerken om gezamenlijk te bepalen welke direct toepasbare innovaties van toegevoegde waarde zijn voor verbetering op gebied van veiligheid, efficiency of milieu.

Doel van KDC is het verlenen van ondersteuning aan de mainportontwikkeling van Schiphol door middel van het initiëren, coördineren en uitvoeren van implementatiegericht onderzoek op verzoek van opdrachtgevers. KDC initieert onderzoek naar innovaties in het luchtzijdig gebruik van de mainport Schiphol en effectieve begeleiding op de luchthaven. Dit betreft zowel innovaties om te komen tot stillere vliegroutes met de daarbij behorende procedures en veiligheidstoets, als innovaties waarmee de economische meerwaarde van de luchthaven kan worden versterkt.

KDC krijgt reeds gedurende tien jaren een subsidie vanuit mijn departement. Respectievelijk de Subsidieregeling KDC en de Regeling subsidie KDC 2013–2017 hebben daar in die periode de formele grondslag voor gevormd. In verband met de regeling van de Minister van Financiën houdende regels voor periodiek evaluatieonderzoek, is de subsidie regeling KDC geëvalueerd. Daarbij is tevens een evaluatie van de onderzoekagenda van KDC uitgevoerd. Bij deze bied ik u deze evaluatie aan, die is uitgevoerd door Ecorys2.

In hoofdlijnen zijn de conclusies van de evaluatie dat het KDC beheer doeltreffend en doelmatig wordt uitgevoerd en de afgelopen jaren door gerichte maatregelen goedkoper is geworden. Het rapport bevat daarom geen verdere verbeter voorstellen en beveelt aan geen aanpassingen door te voeren. Ten aanzien van het inhoudelijke werk wordt vastgesteld dat er een grote meerwaarde is dat sectorpartijen samen innovatieprojecten definiëren, vormgeven, aansturen en implementeren. In het rapport worden een aantal mogelijkheden benoemd om het functioneren en de effecten van het KDC verder te verbeteren. Ook wordt aanbevolen om het KDC te integreren in de beleidscyclus.

Bijdrage voor de komende jaren

Mijn voornemen is om in overleg met het KDC de aanbevelingen ter hand te nemen en ook de komende jaren een bijdrage te leveren – in de vorm van een subsidie – aan de activiteiten van KDC. De bijgevoegde regeling zal daar als formele grondslag voor dienen.

Gezien het belang van innovatie voor de ontwikkeling van Schiphol en de uitkomsten van de uitgevoerde evaluatie van de subsidieregeling en de resultaten van het KDC, vind ik het van belang dat KDC haar werkzaamheden ook in de komende vijf jaar kan continueren. De komende periode wil ik het onderzoekprogramma van KDC beter verbinden met de beleidsdoelen voor de mainport Schiphol, zodat KDC een herkenbare bijdrage levert aan de uitdagingen die zich op de (midden-)lange termijn zullen voordoen.

Hiermee beoog ik een continuering van de waardevolle activiteiten van KDC juist in een periode waarin de uitvoering van de Luchtruimvisie een prominente plek op de agenda heeft.

Enkele onderzoeken en projecten die KDC de afgelopen jaren heeft opgeleverd, of waaraan door KDC een bijdrage is geleverd, zijn: ASAS-IM, waardoor in de toekomst treintjes vliegtuigen gevormd kunnen worden, onderzoeken om verkeer makkelijker samen te voegen, weerbericht om noodzaak tot ijs vrij maken van vliegtuigen beter te kunnen voorzien, hulpmiddel voor de verkeerleiding om een go-around van een vliegtuig vroegtijdig te zien.

Ingevolge aanwijzing 6A, derde lid, van de As zal ik deze regeling niet eerder vaststellen dan vier weken na de datum van toezending van het ontwerp van deze regeling aan Uw Kamer.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl